Devi Khadgamala Stotram

 Translation  -  PDF

 

 

Sanskrit

 

श्री देवी प्रार्थन

 

ह्रींकारासनगर्भितानलशिखां सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं

सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलाम्

वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां

त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्

 

ॐ अस्य श्री शुद्धशक्तिमालामहामन्त्रस्य, उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायी वरुणादित्य ऋषयः देवी गायत्री छन्दः सात्विक ककारभट्टारकपीठस्थित कामेश्वराङ्कनिलया महाकामेश्वरी श्री ललिता भट्टारिका देवता, ऐं बीजं क्लीं शक्तिः, सौः कीलकं मम खड्गसिद्ध्यर्थे सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः  

 

मूलमन्त्रेण षडङ्गन्यासं कुर्यात्

 

कर न्यासं

 

ऐं अङ्गुष्ठभ्यम् नमः

क्लीं थर्जन्ईभ्यम् नमः

सौः मध्यमभ्यम् नमः

सौः अन्आमिक्आभ्यम् नमः

क्लीं कनिष्ठ्आकभ्यम् नमः

ऐं कर थल कर पृष्ठभ्यम् नमः

 

अङ्ग न्यासं

 

ऐं हृदयय नमः

क्लीं श्इरसे स्वह

सौः श्इख्आययै वौस्हत्

सौः कवछय ह्ऊम्

क्लीं नेत्र त्रयय वौस्हत्

ऐं अस्त्रय फत्

भ्ऊर् भुव सुव इति दिग् बन्ध

 

 

ध्यानम्

आरक्ताभान्त्रिणेत्रामरुणिमवसनां रत्नताटङ्करम्याम्

हस्ताम्भोजैस्सपाशाङ्कुशमदनधनुस्सायकैर्विस्फुरन्तीम्

आपीनोत्तुङ्गवक्षोरुहकलशलुठत्तारहारोज्ज्वलाङ्गीं

ध्यायेदम्भोरुहस्थामरुणिमवसनामीश्वरीमीश्वराणाम्

 

लमित्यादिपञ्च पूजाम् कुर्यात्, यथाशक्ति मूलमन्त्रम् जपेत्

 

लं पृथिवीतत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै गन्धं परिकल्पयामि नमः

हं आकाशतत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै पुष्पं परिकल्पयामि नमः

यं वायुतत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै धूपं परिकल्पयामि नमः

रं तेजस्तत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै दीपं परिकल्पयामि नमः

वं अमृततत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि नमः

सं सर्वतत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै ताम्बूलादिसर्वोपचारान् परिकल्पयामि नमः

 

श्री देवी सम्बोधनं

ऐं ह्रीं श्रीम् ऐं क्लीं सौः नमस्त्रिपुरसुन्दरी,

 

न्यासाङ्गदेवताः

हृदयदेवी, शिरोदेवी, शिखादेवी, कवचदेवी, नेत्रदेवी, अस्त्रदेवी,

 

तिथिनित्यादेवताः

कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ने, भेरुण्डे, वह्निवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुलसुन्दरी, नित्ये, नीलपताके, विजये, सर्वमङ्गले, ज्वालामालिनी, चित्रे, महानित्ये,

 

दिव्यौघगुरवः

परमेश्वरपरमेश्वरी, मित्रेशमयी, षष्ठीशमयि, उड्डीशमयी, चर्यानाथमयी, लोपामुद्रमयी, अगस्त्यमयी,

 

सिद्धौघगुरवः

कालतापशमयी, धर्माचार्यमयी, मुक्तकेशीश्वरमयी, दीपकलानाथमयी,

 

मानवौघगुरवः

विष्णुदेवमयी, प्रभाकरदेवमयी, तेजोदेवमयी, मनोजदेवमयि, कल्याणदेवमयी, वासुदेवमयी, रत्नदेवमयी, श्रीरामानन्दमयी,

 

श्रीचक्र प्रथमावरणदेवताः

अणिमासिद्धे, लघिमासिद्धे, गरिमासिद्धे, महिमासिद्धे, ईशित्वसिद्धे, वशित्वसिद्धे, प्राकाम्यसिद्धे, भुक्तिसिद्धे, इच्छासिद्धे, प्राप्तिसिद्धे, सर्वकामसिद्धे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारि, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डे, महालक्ष्मी, सर्वसङ्क्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहाङ्कुशे, सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखण्डे, त्रैलोक्यमोहन चक्रस्वामिनी, प्रकटयोगिनी,

 

श्रीचक्र द्वितीयावरणदेवताः

कामाकर्षिणी, बुद्ध्याकर्षिणी, अहङ्काराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गन्धाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, शरीराकर्षिणी, सर्वाशापरिपूरक चक्रस्वामिनी, गुप्तयोगिनी,

 

श्रीचक्र तृतीयावरणदेवताः

अनङ्गकुसुमे, अनङ्गमेखले, अनङ्गमदने, अनङ्गमदनातुरे, अनङ्गरेखे, अनङ्गवेगिनी, अनङ्गाङ्कुशे, अनङ्गमालिनी, सर्वसङ्क्षोभणचक्रस्वामिनी, गुप्ततरयोगिनी,

 

श्रीचक्र चतुर्थावरणदेवताः

सर्वसङ्क्षोभिणी, सर्वविद्राविनी, सर्वाकर्षिणी, सर्वह्लादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजृम्भिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वरञ्जनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिके, सर्वसम्पत्तिपूरिणी, सर्वमन्त्रमयी, सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी, सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिनी, सम्प्रदाययोगिनी,

 

श्रीचक्र पञ्चमावरणदेवताः

सर्वसिद्धिप्रदे, सर्वसम्पत्प्रदे, सर्वप्रियङ्करी, सर्वमङ्गलकारिणी, सर्वकामप्रदे, सर्वदुःखविमोचनी, सर्वमृत्युप्रशमनि, सर्वविघ्ननिवारिणी, सर्वाङ्गसुन्दरी, सर्वसौभाग्यदायिनी, सर्वार्थसाधक चक्रस्वामिनी, कुलोत्तीर्णयोगिनी,

 

श्रीचक्र षष्टावरणदेवताः

सर्वज्ञे, सर्वशक्ते, सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपे, सर्वपापहरे, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षास्वरूपिणी, सर्वेप्सितफलप्रदे, सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी, निगर्भयोगिनी,

 

श्रीचक्र सप्तमावरणदेवताः

वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनि, सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी, रहस्ययोगिनी,

 

श्रीचक्र अष्टमावरणदेवताः

बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अङ्कुशिनी, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमालिनी, सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी, अतिरहस्ययोगिनी,

 

श्रीचक्र नवमावरणदेवताः

श्री श्री महाभट्टारिके, सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनी, परापररहस्ययोगिनी,

 

नवचक्रेश्वरी नामानि

त्रिपुरे, त्रिपुरेशी, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुराश्रीः, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरसिद्धे, त्रिपुराम्बा, महात्रिपुरसुन्दरी,

 

श्रीदेवी विशेषणानि नमस्कारनवाक्षरीच

महामहेश्वरी, महामहाराज्ञी, महामहाशक्ते, महामहागुप्ते, महामहाज्ञप्ते, महामहानन्दे, महामहास्कन्धे, महामहाशये, महामहा श्रीचक्रनगरसाम्राज्ञी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमः

 

फलश्रुतिः

एषा विद्या महासिद्धिदायिनी स्मृतिमात्रतः

अग्निवातमहाक्षोभे राजाराष्ट्रस्यविप्लवे

 

लुण्ठने तस्करभये सङ्ग्रामे सलिलप्लवे

समुद्रयानविक्षोभे भूतप्रेतादिके भये

 

अपस्मारज्वरव्याधिमृत्युक्षामादिजेभये

शाकिनी पूतनायक्षरक्षःकूष्माण्डजे भये

 

मित्रभेदे ग्रहभये व्यसनेष्वाभिचारिके

अन्येष्वपि दोषेषु मालामन्त्रं स्मरेन्नरः

 

तादृशं खड्गमाप्नोति येन हस्तस्थितेनवै

अष्टादशमहाद्वीपसम्राड्भोक्ताभविष्यति

 

सर्वोपद्रवनिर्मुक्तस्साक्षाच्छिवमयोभवेत्

आपत्काले नित्यपूजां विस्तारात्कर्तुमारभेत्

 

एकवारं जपध्यानम् सर्वपूजाफलं लभेत्

नवावरणदेवीनां ललिताया महौजनः

 

एकत्र गणनारूपो वेदवेदाङ्गगोचरः

सर्वागमरहस्यार्थः स्मरणात्पापनाशिनी

 

ललितायामहेशान्या माला विद्या महीयसी

नरवश्यं नरेन्द्राणां वश्यं नारीवशङ्करम्

 

अणिमादिगुणैश्वर्यं रञ्जनं पापभञ्जनम्

तत्तदावरणस्थायि देवताबृन्दमन्त्रकम्

 

मालामन्त्रं परं गुह्यं परं धाम प्रकीर्तितम्

शक्तिमाला पञ्चधास्याच्छिवमाला तादृशी

 

तस्माद्गोप्यतराद्गोप्यं रहस्यं भुक्तिमुक्तिदम्

 

इति श्री वामकेश्वरतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे देवीखड्गमालास्तोत्ररत्नं समाप्तम्

 

 

Devi Khadgamala Stotram

 

 

Khadga means sword, Mala means garland, Stotram means hymn of praise. So the Khadgamala Stotram is a hymn to the Great Mother, which bestows a garland of swords upon those who recite it, symbol of the energy that enables us to transcend attachment and rise on the spiritual level.

In this extraordinary Khadgamala Stotra are mentioned one by one all the Devi of the Shri Yantra (or Shri Chakra), that is the geometric representation of the mystical Supreme Goddess. This stotra accompany step by step the devotee to the worship of Devi in the Shri Yantra and is considered as the highest form of worship to the Devi.

The Yantra is composed of a series of nine overlapping triangles around a small central point, Bindu, forming 43 triangular projections. Around the central diagram there is the first Lotus with 8 petals and a second with 16 petals encased in three circles and a square fence (bhupur) of three lines with four entrances on all four sides. The Bindu at the center represents the cosmic Union of Shiva and Shakti and contains the potentiality of the universe within itself. It is the universe before the Big Bang. All other parts of the diagram represent the Cosmos evolved from Bindu, expanding to Tripura Sundari or cosmic creative power. The presiding deity the Shri Yantra is Maha Tripura Sundari, the Great Mother.

The Shri Yantra is the two-dimensional representation of the Sacred Mount Meru, the center of the universe in Hindu, Buddhist and Jain cosmology. There are nine chakras in the Shri Yantra. Each of these nine levels have a distinct shape, a distinguished name and are associated with a number of incarnations or aspects of the Supreme Mother. Each level is one of the triangles or circles of Lotus petals, with the outermost square representing the ground level and the Bindu in its Center is the highest peak of the mountain.  They are:

 1. Trailokya Mohan or Bhupur, a square of three lines with four portals

 2. Sarvasa Paripurak, a sixteen-petal lotus, which fulfills all the desires

 3. Sarva Sankshobahana, an eight-petal lotus, which agitates everything

 4. Sarva Saubhagyadayaka, composed of fourteen small triangles, which gives all the auspiciousness

 5. Sarvartha Sadhaka, composed of ten small triangles, which accomplish all purposes

 6. Sarva Rakshakara, composed of ten small triangles, which gives all the protections

 7. Sarva Rogahara, composed of eight small triangles, which removes all the diseases

 8. Sarva Siddhiprada, composed of 1 small triangle, which gives all the realizations

 9. Sarva Anandamay, composed of a point or Bindu, which is full of bliss for all

 

 

śrī devī prārthana

 

hrīṃkārāsanagarbhitānalaśikhāṃ sauḥ klīṃ kalāṃ bibhratīṃ

sauvarṇāmbaradhāriṇīṃ varasudhādhautāṃ trinetrojjvalām

vande pustakapāśamaṅkuśadharāṃ sragbhūṣitāmujjvalāṃ

tvāṃ gaurīṃ tripurāṃ parātparakalāṃ śrīcakrasañcāriṇīm

 

om asya śrī śuddhaśaktimālāmahāmantrasya, upasthendriyādhiṣṭhāyī varuṇāditya ṛṣayaḥ devī gāyatrī chandaḥ sātvika kakārabhaṭṭārakapīṭhasthita kāmeśvarāṅkanilayā mahākāmeśvarī śrī lalitā bhaṭṭārikā devatā, aiṃ bījaṃ klīṃ śaktiḥ, sauḥ kīlakaṃ mama khaḍgasiddhyarthe sarvābhīṣṭasiddhyarthe jape viniyogaḥ

 

To the pure garland of prayers to Goddess Shakti, which should be worshipped by all sense organs, the Sage is the rising  Sun, the meter is Gayatri (24 syllables) and the Goddess presiding is Mahakameshvari, who exists in the peaceful Kameshvara who is sitting on the seat of Kakara Bhattaraka, the root is Aim , the power is Kleem , Souh is the pivot , and is being chanted to please the Goddess and getting her sword.

 

 

mūlamantreṇa ṣaḍaṅganyāsaṃ kuryāt

 

Now you must do the following Nyasa (invoking the presence of the deity inside the body):

 

kara nyāsaṃ

 

Ritual by hand

 

aiṃ aṅguṣṭhabhyam namaḥ

klīṃ tharjanībhyam namaḥ

sauḥ madhyamabhyam namaḥ

sauḥ anāmikābhyam namaḥ

klīṃ kaniṣṭhākabhyam namaḥ

aiṃ kara thala kara pṛṣṭhabhyam namaḥ

 

Aim salutations by the thumb

Klim salutations by the second finger

Sauh salutations by middle finger

Sauh salutations by the fourth finger

Klim salutations by little finger

Aim salutations by the palm and back of the palm

 

 

aga nyāsaṃ

 

Ritual by the limb

 

aiṃ hṛdayaya namaḥ

klīṃ śirase svaha

sauḥ śikhāyayai vashat

sauḥ kavachaya hūm

klīṃ netra trayaya vaushat

aiṃ astraya phat

bhūr bhuva suva om iti dig bandha

 

 

Aim salutations by the heart

Klim salutations by the head

Sauh salutations by the hair

Sauh Salutations to the armour

Klim salutations to the three eyes

Aim salutations to the arrow

Salutations to all the directions.

 

dhyānam

 

(Meditation)

 

āraktābhāntriṇetrāmaruṇimavasanāṃ ratnatāṭaṅkaramyām

hastāmbhojaissapāśāṅkuśamadanadhanussāyakairvisphurantīm

āpīnottuṅgavakṣoruhakalaśaluṭhattārahārojjvalāṅgīṃ

dhyāyedambhoruhasthāmaruṇimavasanāmīśvarīmīśvarāṇām

 

I meditate on the Goddess with lotus like hands, who is  red in color, who is Goddess of Lord Shiva, who is drenched in blood, who is having three eyes , who is of the color of rising sun, who is pretty with gem studded anklets and who holds in her hands, the lotus, the rope, the goad and has the bow and arrows of  god of love, who shines with the garland of gems which are like stars, which is worn over her large breasts.

 

 

lamityādipañca pūjām kuryāt, yathāśakti mūlamantram japet

 

Do the five types of worship with Lam etc. Chant the root mantra as per your capacity.

 

 

laṃ – pṛthivītattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai gandhaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

haṃ – ākāśatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai puṣpaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

yaṃ – vāyutattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dhūpaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

raṃ – tejastattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dīpaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

vaṃ – amṛtatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai amṛtanaivedyaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

saṃ – sarvatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai tāmbūlādisarvopacārān parikalpayāmi – namaḥ

 

Lam to the soul of earth I offer sandal paste along with other good things.

 

Ham to the soul of ether I offer the flower of the control of my senses.

 

Yam for the soul of air, I offer the incense of heavenly abandonment.

 

Ram to the soul of fire, I offer the light which is the form of the divine crescent.

 

Vam for the undying soul of blood I offer the nectar of joy which is the power of Shiva as well as the end of nectar like Shiva.

 

Sam for the soul of everything which has the form merged with mind, I perform the worship of camphor.

 

 

śrī devī sambodhanaṃ (1)

om aiṃ hrīṃ śrīm aiṃ klīṃ sauḥ om namastripurasundarī,

 

Om Aim Hrim Shrim Aim Klim Sauh Om salutations to Tripura Sundari.

 

 

nyāsāṅgadevatāḥ (6)

hṛdayadevī, śirodevī, śikhādevī, kavacadevī, netradevī, astradevī,

 

 1. Hridaya Devi - Goddess of heart

 2. Shiro Devi - Goddess of head

 3. Shikha Devi - Goddess of hair

 4. Kavacha Devi - Goddess who is the armour to us

 5. Netra Devi - Goddess who gives us sight

 6. Astra Devi - Goddess who, like an arrow, takes us to our aim

 

 

tithinityādevatāḥ (16)

kāmeśvarī, bhagamālinī, nityaklinne, bheruṇḍe, vahnivāsinī, mahāvajreśvarī, śivadūtī, tvarite, kulasundarī, nitye, nīlapatāke, vijaye, sarvamaṅgale, jvālāmālinī, citre, mahānitye,

 

 

 1. Kameshvari - Goddess of passion

 2. Bhagamalini - Goddess who wears Sun as garland

 3. Nityaklinne - Goddess who is always wet with mercy

 4. Bherunde - Goddess who has a fearful form

 5. Vahnivasini - Goddess who lives in fire

 6. Maha Vajreshvari - Goddess who is like a diamond

 7. Shiva dhooti - Goddess who sent Shiva as emissary

 8. Tvarite - Goddess who is in a hurry

 9. Kula Sundari - Goddess who is the prettiest of her clan

 10. Nitye - Goddess who is eternal

 11. Nilapatake - Goddess who has a blue flag

 12. Vijaye- Goddess who is victorious

 13. Sarvamangale - Goddess who is completely auspicious

 14. Jvala Malini - Goddess whose garlands shine like flame

 15. Chitre - Goddess who is bright

 16. Maha Nitye - Goddess who is forever and always great

 

 

divyaughaguravaḥ (7)

parameśvaraparameśvarī, ṣaṣṭhīśamayi, mitreśamayī, uḍḍīśamayī, caryānāthamayī, lopāmudramayī, agastyamayī,

 

 1. Parameshvaraparameshvari - The divine Goddess of the divine Lord

 2. Mitreshamayi - Goddess of friendship

 3. Shashthishamayi - Goddess who pervades as Lord Subramanya

 4. Uddishamayi - Goddess who pervades as moon

 5. Charyanadhamayi - Goddess who pervades as right rituals

 6. Lopamudramayi - Goddess who pervades as Lopa Mudra

 7. Agastyamayi - Goddess who pervades as sage Agastya

 

 

siddhaughaguravaḥ (4)

kālatāpaśamayī, dharmācāryamayī, muktakeśīśvaramayī, dīpakalānāthamayī,

 

 1. Kalatapashamayi -  Goddess who pervades penance over ages

 2. Dharmacharyamayi - Goddess who pervades the teachers of Dharma

 3. Muktakeshishvaramayi - Goddess whose hair falls down freely

 4. Dipakalanathamayi - Goddess who is like the flame of a lamp

 

 

mānavaughaguravaḥ (8)

viṣṇudevamayī, prabhākaradevamayī, tejodevamayī, manojadevamayi, kalyāṇadevamayī, vāsudevamayī, ratnadevamayī, śrīrāmānandamayī,

 

 1. Vishnudevamayi - Goddess who pervades God Vishnu

 2. Prabhakaradevamayi - Goddess who pervades Sun God

 3. Tejodevamayi - Shining Goddess

 4. Manojadevamayi -  Goddess who pervades God of desire

 5. Kalyanadevamayi - Goddess who pervades God of auspiciousness

 6. Vasudevamayi - Goddess who pervades Lord Krishna

 7. Rathnadevamayi - Goddess who pervades the God of gems

 8. Shriramanandamayi - Goddess who pervades the joy of Rama

 

These are also the Names of the Saints who have worshipped the Divine Mother and thus attained liberation:

Vishnudeva (late 11th cen.), Prabhakaradeva (early 12th cen.), Tejodevamayi (early 12th cen.), Manojadeva (mid 12th cen.), Kalyanadeva (late 12th cen.), Vasudeva Mahamuni (early 13th cen.), Ratnadeva (early 13th cen.), Shri Ramananda (1400-1476).

 

 Following are the Goddesses of the nine enclosures of Sri Chakra:

 

śrīcakra prathamāvaraṇadevatāḥ

aṇimāsiddhe, laghimāsiddhe, garimāsiddhe, mahimāsiddhe, īśitvasiddhe, vaśitvasiddhe, prākāmyasiddhe, bhuktisiddhe, icchāsiddhe, prāptisiddhe, sarvakāmasiddhe, brāhmī, māheśvarī, kaumāri, vaiṣṇavī, vārāhī, māhendrī, cāmuṇḍe, mahālakṣmī, sarvasaṅkṣobhiṇī, sarvavidrāviṇī, sarvākarṣiṇī, sarvavaśaṅkarī, sarvonmādinī, sarvamahāṅkuśe, sarvakhecarī, sarvabīje, sarvayone, sarvatrikhaṇḍe, trailokyamohana cakrasvāminī, prakaṭayoginī,

 

 

The first enclosure.

 

 1. Animasiddhe - Goddess who has the power to become invisible

 2. Laghimasiddhe - Goddess who has the power to make body light and fly

 3. Garimasiddhe - Goddess who can make her body as heavier as she wants

 4. Mahimasiddhe - Goddess who has ability to increase or decrease the size of the body

 5. Ishitvasiddhe - Goddess who has the power to control other beings

 6. Vashitvasiddhe - Goddess who can subjugate all

 7. Prakamyasiddhe - Goddess who can realize all her desires

 8. Bhukthisiddhe - Goddess who has the power to eat all that she wants

 9. Icchasiddhe - Goddess who has got the power to wish all that she wants

 10. Prapthisiddhe - Goddess who can reach any place

 11. Sarvakamasiddhe - Goddess who can make us realize all desires

 12. Brahmi - Goddess who is the power of Brahma

 13. Maheshvari - Goddess who is the power of Lord Shiva

 14. Kaumari - Goddess who is the power of Lord Subramanya

 15. Vaishnavi - Goddess who is the power of Vishnu

 16. Varahi - Goddess who is the power of Lord Varaha

 17. Mahendri - She who is the power of Devendra, God of Heaven

 18. Chamunde - She who killed Chanda and Munda

 19. Mahalakshmi - Goddess Lakshmi

 20. Sarvasamkshobini - She who shakes everything

 21. Sarvavidravini - She who melts everything

 22. Sarvakarshini  - She who attracts everything

 23. Sarvavashankari - She who kills everything

 24. Sarvonmadini - She who makes everyone mad

 25. Sarvamahankushe - She who is the great goad to all

 26. Sarvakhechari - She who travels like all birds on the sky

 27. Sarvabheeje - She who is the seed of everything

 28. Sarvayone - She who can generate anything

 29. Sarvathrikhanda - She who is in all three parts of the earth

 30. Trailokyamohana - She who can attract all the three worlds

 31. Chakrasvamini - Goddess of Devendra

 32. Prakatayogini - She who is expert on yoga

 

  

śrīcakra dvitīyāvaraṇadevatāḥ

kāmākarṣiṇī, buddhyākarṣiṇī, ahaṅkārākarṣiṇī, śabdākarṣiṇī, sparśākarṣiṇī, rūpākarṣiṇī, rasākarṣiṇī, gandhākarṣiṇī, cittākarṣiṇī, dhairyākarṣiṇī, smṛtyākarṣiṇī, nāmākarṣiṇī, bījākarṣiṇī, ātmākarṣiṇī, amṛtākarṣiṇī, śarīrākarṣiṇī, sarvāśāparipūraka cakrasvāminī, guptayoginī,

 

 

The second enclosure.

 

 1. Kamakarshini - She who attracts the power of passion

 2. Buddhyakarshini - She who is attracted by intelligence

 3. Ahankarakarshini - She who attracts the power of pride

 4. Sabdakarshini - She who is attracted by good sound

 5. Sparshakarshini - She who is attracted by good touch

 6. Roopakarshini - She who is attracted by good form

 7. Rasakarshini - She who is attracted by good taste

 8. Gandhakarshini - She who is attracted by good smell

 9. Chittakarshini - She who is attracted by a good mind

 10. Dhairyakarshini - She who is attracted by bravery

 11. Smrityakarshini - She who is attracted by good memory

 12. Namakarshini - She who is attracted by good name

 13. Bheejakarshini - She who is attracted by proper root mantras

 14. Atmakarshini - She who attracts the soul

 15. Amritakarshini - She who is attracted by Amrita, the nectar of immortality

 16. Sarirakarshini - She who is attracts the body, Sarvashaparipooraka chakrasvamini - The goddess of the wheel who fulfills all desires, Guptayogini - The secret practitioner of Yoga

 

 

śrīcakra tṛtīyāvaraṇadevatāḥ

anaṅgakusume, anaṅgamekhale, anaṅgamadane, anaṅgamadanāture, anaṅgarekhe, anaṅgaveginī, anaṅgāṅkuśe, anaṅgamālinī, sarvasaṅkṣobhaṇacakrasvāminī, guptatarayoginī,

 

 

The third enclosure.

 

 1. Anangakusume - The flower of the love

 2. Anangamekhale - The girdle of love

 3. Anangamadane - The Goddess of love

 4. Anangamadanature - The one affected by throes of love

 5. Anangarekhe - The line of love

 6. Anangavegini - The speed of love

 7. Anangankushe - The goad of love

 8. Anangamalini - She who wears the garland of love, Sarvasamkshobhanachakraswamini - The goddess of the wheel that agitates all, Guptatarayogini - She who practices the secret yoga

 

 

śrīcakra caturthāvaraṇadevatāḥ

sarvasaṅkṣobhiṇī, sarvavidrāvinī, sarvākarṣiṇī, sarvahlādinī, sarvasammohinī, sarvastambhinī, sarvajṛmbhiṇī, sarvavaśaṅkarī, sarvarañjanī, sarvonmādinī, sarvārthasādhike, sarvasampattipūriṇī, sarvamantramayī, sarvadvandvakṣayaṅkarī, sarvasaubhāgyadāyaka cakrasvāminī, sampradāyayoginī,

 

 

The fourth enclosure.

 

 1. Sarvasamkshobini - She who agitates everything

 2. Sarvavidravini - She who makes everything liquid

 3. Sarvaakarshini - She who attracts everything

 4. Sarvahladini - She who makes everyone happy

 5. Sarvasammohini - She who puts everything in stupor

 6. Sarvastambhini - She who benumbs all

 7. Sarvajrimbhini - She who expands everything

 8. Sarvavashankari - She who makes everyone her own

 9. Sarvaranjani - She who makes all people happy

 10. Sarvonmadini - She who makes all mad for her

 11. Sarvarthasadhike - She who grants all types of wealth

 12. Sarvasampattipurini - She gives all types of riches

 13. Sarvamantramayi - She who is within all mantras

 14. Sarvadvandvakshayankari - She who destroys  all duality, Sarvasaubhagyadayaka  Chakrasvamini - The goddess of the wheel which gives all type of luck, Sampradayayogini - She who practices yoga in a traditional way.

 

 

śrīcakra pañcamāvaraṇadevatāḥ

sarvasiddhiprade, sarvasampatprade, sarvapriyaṅkarī, sarvamaṅgalakāriṇī, sarvakāmaprade, sarvaduḥkhavimocanī, sarvamṛtyupraśamani, sarvavighnanivāriṇī, sarvāṅgasundarī, sarvasaubhāgyadāyinī, sarvārthasādhaka cakrasvāminī, kulottīrṇayoginī,

 

 

The fifth enclosure.

 

 1. Sarvasiddhiprade - She who grants all occult powers

 2. Sarvasampatprade - She who gives all type of riches

 3. Sarvapriyankari - She who is dear to all

 4. Sarvamangalakarini - She who does all auspicious acts

 5. Sarvakamaprade - She who fulfills all desires

 6. Sarvaduhkhavimochani - She who helps to get rid of all sorrows

 7. Sarvamrityuprasamani - She who avoids deaths

 8. Sarvavighnanivarini - She who removes all obstacles

 9. Sarvangasundari - She who is pretty from head to foot

 10. Sarvasaubhagyadayini - She who gives all types of luck, Sarvarthasadaka Chakrasvamini - The Goddess of the wheel who grants all wealth objects, Kulottirnayogini - She who does yoga that liberates the clan

 

 

śrīcakra ṣaṣṭāvaraṇadevatāḥ

sarvajñe, sarvaśakte, sarvaiśvaryapradāyinī, sarvajñānamayī, sarvavyādhivināśinī, sarvādhārasvarūpe, sarvapāpahare, sarvānandamayī, sarvarakṣāsvarūpiṇī, sarvepsitaphalaprade, sarvarakṣākaracakrasvāminī, nigarbhayoginī,

 

 

The sixth enclosure.

 

 1. Sarvajñe - She who knows all knowledge

 2. Sarvashakte - She who has all strengths

 3. Sarvaishvaryapradayini - She who gives all types   of wealth

 4. Sarvaanamayi - She who has all types of spiritual wisdom

 5. Sarvavyadhivinasini - She who destroys all diseases

 6. Sarvadharasvaroope - She who has a form that is the basis of everything

 7. Sarvapapahare - She who destroys all  sins

 8. Sarvanandamayi - She who is full of all types of happiness

 9. Sarvarakshasvaroopini - She who has a form that protects all

 10. Sarvepsitaphalaprade - She who gives all desired results, Sarvarakshakarachakrasvamini - The Goddess of the wheel which protects all, Nigarbhayogini - The yogini who protects the child in the womb

 

 

śrīcakra saptamāvaraṇadevatāḥ

vaśinī, kāmeśvarī, modinī, vimale, aruṇe, jayinī, sarveśvarī, kaulini, sarvarogaharacakrasvāminī, rahasyayoginī,

 

 

The seventh enclosure.

 

 1. Vashini - She who controls

 2. Kameshvari - She who is the wife of Kameswara (Shiva)

 3. Modini - She who is full of joy

 4. Vimale - She who is pure

 5. Arune - She who is of the color of rising sun

 6. Jayini - She who is victorious

 7. Sarveshvari - She who is the goddess of all

 8. Kaulini - She who was born in a noble family, Sarvarogaharachakrasvamini - The Goddess of the wheel which destroys all diseases, Rahasyayogini - She who does yoga in secret

 

 

śrīcakra aṣṭamāvaraṇadevatāḥ

bāṇinī, cāpinī, pāśinī, aṅkuśinī, mahākāmeśvarī, mahāvajreśvarī, mahābhagamālinī, sarvasiddhipradacakrasvāminī, atirahasyayoginī,

 

 

The eighth enclosure.

 

 1. Banini - She who holds an arrow

 2. Chapini - She who holds the bow

 3. Pasini - She who holds the rope

 4. Ankushini - She who holds the goad

 5. Mahakameshvari - She who is the consort of Shiva

 6. Mahavajreshvari - She who is as strong as a diamond

 7. Mahabhagamalini - She who wears the garland of prosperity

 8. Sarvasiddhipradachakrasvamini - The goddess of the wheel that gives rise to all occult powers

 9. Atirahasyayogini - She who does yoga in great secret 

 

 

śrīcakra navamāvaraṇadevatāḥ

śrī śrī mahābhaṭṭārike, sarvānandamayacakrasvāminī, parāpararahasyayoginī,

 

 

The ninth enclosure.

 

 1. Sri Sri Mahabhattarike - The supreme queen

 2. Sarvanandamayachakrasvamini  - The goddess of the wheel of all types of happiness

 3. Parapararahasyayogini – She who does yoga in absolute secret

 

 

navacakreśvarī nāmāni

tripure, tripureśī, tripurasundarī, tripuravāsinī, tripurāśrīḥ, tripuramālinī, tripurasiddhe, tripurāmbā, mahātripurasundarī,

 

The nine Goddesses controlling the nine Chakras.

 

 1. Tripura - The wife of Lord Shiva or the three states of Waking, Dreaming and Sleeping

 2. Tripureshi - The goddess of the three worlds (or states)

 3. Tripurasundari - The most beautiful in the three worlds (or states)

 4. Tripuravasini - She who lives in three worlds (or states)

 5. Tripurashrih - The riches of the three worlds (or states)

 6. Tripuramalini - She who wears the three worlds as garland

 7. Tripurasiddhe - She who  can make occult powers possible in three worlds (or states)

 8. Tripuramba - The mother in the three worlds (or states)

 9. Mahatripurasundari - The greatest beauty of the three worlds (or states)

 

 

śrīdevī viśeṣaṇāni – namaskāranavākṣarīca

mahāmaheśvarī, mahāmahārājñī, mahāmahāśakte, mahāmahāgupte, mahāmahājñapte, mahāmahānande, mahāmahāskandhe, mahāmahāśaye, mahāmahā śrīcakranagarasāmrājñī, namaste namaste namaste namaḥ

 

 1. Mahamaheshvari - The great cosmic controller, consort of Lord Shiva

 2. Mahamaharai - The great empress

 3. Mahamahashakte - The great cosmic power

 4. Mahamahagupte - The great cosmic secret

 5. Mahamahaapte - The great cosmic memory

 6. Mahamahaanande - The great cosmic bliss

 7. Mahamahaskandhe - The great support

 8. Mahamahashaye - The great thought process

 9. Mahamaha Srichakranagarasamrai - The great transcendental ruler of Sri Chakra

 

Salutations, Salutations, I offer my Salutations.

 

phalaśrutiḥ

 

Benefits of reading

 

eṣā vidyā mahāsiddhidāyinī smṛtimātrataḥ

agnivātamahākṣobhe rājārāṣṭrasyaviplave

 

luṇṭhane taskarabhaye saṅgrāme salilaplave

samudrayānavikṣobhe bhūtapretādike bhaye

 

apasmārajvaravyādhimṛtyukṣāmādijebhaye

śākinī pūtanāyakṣarakṣaḥkūṣmāṇḍaje bhaye

 

mitrabhede grahabhaye vyasaneṣvābhicārike

anyeṣvapi ca doṣeṣu mālāmantraṃ smarennaraḥ

 

tādṛśaṃ khaḍgamāpnoti yena hastasthitenavai

aṣṭādaśamahādvīpasamrāḍbhoktābhaviṣyati

 

sarvopadravanirmuktassākṣācchivamayobhavet

āpatkāle nityapūjāṃ vistārātkartumārabhet

 

ekavāraṃ japadhyānam sarvapūjāphalaṃ labhet

navāvaraṇadevīnāṃ lalitāyā mahaujanaḥ

 

ekatra gaṇanārūpo vedavedāṅgagocaraḥ

sarvāgamarahasyārthaḥ smaraṇātpāpanāśinī

 

lalitāyāmaheśānyā mālā vidyā mahīyasī

naravaśyaṃ narendrāṇāṃ vaśyaṃ nārīvaśaṅkaram

 

aṇimādiguṇaiśvaryaṃ rañjanaṃ pāpabhañjanam

tattadāvaraṇasthāyi devatābṛndamantrakam

 

mālāmantraṃ paraṃ guhyaṃ paraṃ dhāma prakīrtitam

śaktimālā pañcadhāsyācchivamālā ca tādṛśī

 

tasmādgopyatarādgopyaṃ rahasyaṃ bhuktimuktidam

 

iti śrī vāmakeśvaratantre umāmaheśvarasaṃvāde devīkhaḍgamālāstotraratnaṃ samāptam

 

 

Sanskrit  -  PDF

 

 


 

Tweet     Bookmark and Share

 

 

Creative Commons License

 

AGHORI HISTORY DATTA 24 GURU MANOHAR DAS KISHAN DAS GOVINDA DAS RADHIKA DASI SARASVATI DEVI GREAT MOTHER SADHANA YANTRA MANTRA TANTRA MUDRA PŪJĀ HAVAN RUDRAKSHA HYMNS & STOTRAM AARTI & BHAJAN HINDU FESTIVITIES MYTHOLOGY CHAKRA AYURVEDA YOGA COURSE GALLERY LINKS CONTACT US SITE MAP

 

Privacy Policy