Vindhyeshvari Chalisa

 

 

 

 

Śrī Vindhyeśvarī Cālīsā

 

॥ श्री विन्ध्येश्वरी चालीसा ॥

 

नमो नमो विन्ध्येश्वरी नमो नमो जगदम्ब ।

सन्तजनों के काज में माँ करती नहीं विलम्ब ॥

 

namo namo vindhyeśvarī namo namo jagadamba

santajanoṃ ke kāja meṃ māṃ karatī nahīṃ vilamba

 

My salutations to Vidhyeshvari, my salutations to Jagadamba, the mother of the worlds, the one who never delays in satisfying the saints.

 

 

जय जय जय विन्ध्याचल रानी । आदि शक्ति जग विदित भवानी ॥

सिंहवाहिनी जै जग माता । जय जय जय त्रिभुवन सुखदाता ॥

 

jaya jaya jaya vindhyācala rānī ādi śakti jaga vidita bhavānī

siṃhavāhinī jai jaga mātā jaya jaya jaya tribhuvana sukhadātā

 

Viva! Viva! Viva! To the Vindhyachala queen, the Primal Power known as Bhavani.

Viva! Viva! Viva! To the Mother who rides on the lion.

Viva! Viva! Viva! To the one who bestows joy to the tree worlds.

 

 

कष्ट निवारिनी जय जग देवी । जय जय जय जय असुरासुर सेवी ॥

महिमा अमित अपार तुम्हारी । शेष सहस मुख वर्णत हारी ॥

 

kaṣṭa nivārinī jaya jaga devī jaya jaya jaya jaya asurāsura sevī

mahimā amita apāra tumhārī śeṣa sahasa mukha varṇata hārī

 

O remover of miseries, victory to you! Viva! Viva! Viva! To the one who is served alike by the gods and the demons.

Your glory is limitless and unfathomable. Even Shesha of thousand mouths fail in describing you.

 

 

दीनन के दुःख हरत भवानी । नहिं देख्यो तुम सम कोई दानी ॥

सब कर मनसा पुरवत माता । महिमा अमित जगत विख्याता ॥

 

dīnana ke duḥkha harata bhavānī nahiṃ dekhyo tuma sama koī dānī

saba kara manasā puravata mātā mahimā amita jagata vikhyātā

 

O Bhavani, relieve the humbles of their ills. A benefactor equal to you has been seen nowhere.

Mother you fulfil everyoneĺs aspirations. Your glory is unlimited and famous throughout the world.

 

 

जो जन ध्यान तुम्हारो लावै । सो तुरतहि वांछित फल पावै ॥

तू ही वैष्णवी तू ही रुद्राणी । तू ही शारदा अरु ब्रह्माणी ॥

 

jo jana dhyāna tumhāro lāvai so turatahi vāṃchita phala pāvai

tū hī vaiṣṇavī tū hī rudrāṇī tū hī śāradā aru brahmāṇī

 

The person who meditate on you, immediately achieves the desired result.

You only are Vaishnavi. You only are Rudrani. You only are Sharada and Brahmani.

 

 

रमा राधिका श्यामा काली । तू ही मात सन्तन प्रतिपाली ॥

उमा माधवी चण्डी ज्वाला । बेगि मोहि पर होहु दयाला ॥

 

ramā rādhikā śyāmā kālī tū hī māta santana pratipālī

umā mādhavī caṇḍī jvālā begi mohi para hohu dayālā

 

Rama, Radhika, Shyama and Kali, you only are the protectress of the saints.

O Uma, Madhavi, Chandi and Jvala, become merciful for me quickly.

 

 

तू ही हिंगलाज महारानी । तू ही शीतला अरु विज्ञानी ॥

दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता । तू ही लक्श्मी जग सुखदाता ॥

 

tū hī hiṃgalāja mahārānī tū hī śītalā aru vij˝ānī

durgā durga vināśinī mātā tū hī lakśmī jaga sukhadātā

 

You alone are the empress of Hingalaj, you only are Shitala and Vij˝ani.

O Mother Durga, the destructor of hardships (durg), only you are Lakshmi, the bestower of happiness on people.

 

 

तू ही जान्हवी अरु उत्रानी । हेमावती अम्बे निर्वानी ॥

अष्टभुजी वाराहिनी देवी । करत विष्णु शिव जाकर सेवी ॥

 

tū hī jānhavī aru utrānī hemāvatī ambe nirvānī

aṣṭabhujī vārāhinī devī karata viṣṇu śiva jākara sevī

 

You only are Janhavi and Utrani. Also Hemavati, the mother and Nirvani the bestower of salvation.

O Varahini who bears eight arms, who is venerated by Vishnu and Shiva themselves.

 

 

चौंसट्ठी देवी कल्यानी । गौरी मंगला सब गुण खानी ॥

पाटन मुम्बा दन्त कुमारी । भद्रकाली सुन विनय हमारी ॥

 

cauṃsaṭṭhī devī kalyānī gaurī maṃgalā saba guṇa khānī

pāṭana mumbā danta kumārī bhadrakālī suna vinaya hamārī

 

You are the Sixty-four Goddess (The 64 yoginis, forms of Durga), Kalyani (beneficent), Gauri, Mangala, and the depository of all merits.

You are Patana, Mumba, and the Yaksha Kumari. O Bhadrakali, listen to our prayer.

 

 

वज्रधारिणी शोक नाशिनी । आयु रक्शिणी विन्ध्यवासिनी ।

जया और विजया बैताली । मातु सुगन्धा अरु विकराली ॥

 

vajradhāriṇī śoka nāśinī āyu rakśiṇī vindhyavāsinī

jayā aura vijayā baitālī mātu sugandhā aru vikarālī

 

O bearer of the Vajra. She who annihilates the sorrows, who preserves the life that resides in Vindhya (The Vindhya mountains are a mountain range of the central regions of India).

You are Jaya and Vijaya, Baitali. Mother, with a pleasant fragrance and with a terrifying apparence.

 

 

नाम अनन्त तुम्हार भवानी । बरनैं किमि मानुष अज्ञानी ॥

जा पर कृपा मातु तव होई । तो वह करै चहै मन जोई ॥

 

nāma ananta tumhāra bhavānī baranaiṃ kimi mānuṣa aj˝ānī

jā para kṛpā mātu tava hoī to vaha karai cahai mana joī

 

O Bhavani, you have innumerable names, how can an ignorant human being describe you?

O Mother, whoever is blessed with your favour, realizes whatever he undertakes.

 

 

कृपा करहु मो पर महारानी । सिद्धि करिय अम्बे मम बानी ॥

जो नर धरै मातु कर ध्याना । ताकर सदा होय कल्याना ॥

 

kṛpā karahu mo para mahārānī siddhi kariya ambe mama bānī

jo nara dharai mātu kara dhyānā tākara sadā hoya kalyānā

 

O Empress, bestow your kindness to me. O Mother, render true whatever I utter.

O Mother, whatsoever man meditates on you, his welfare always materializes.

 

 

विपत्ति ताहि सपनेहु नहिं आवै । जो देवी कर जाप करावै ॥

जो नर कहं ऋण होय अपारा । सो नर पाठ करै शत बारा ॥

 

vipatti tāhi sapanehu nahiṃ āvai jo devī kara jāpa karāvai

jo nara kahaṃ ṛṇa hoya apārā so nara pāṭha karai śata bārā

 

Even in a dream, who chants the name of the Goddess, he is never afflicted by hurdles.

A man whose debts are limitless, he should recite this a hundred times.

 

 

निश्चय ऋण मोचन होई जाई । जो नर पाठ करै मन लाई ॥

अस्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे । या जग में सो बहु सुख पावै ॥

 

niścaya ṛṇa mocana hoī jāī jo nara pāṭha karai mana lāī

astuti jo nara paḍha-e paḍha-āve yā jaga meṃ so bahu sukha pāvai

 

He who recites the name of the Goddess will surely have the debt redemption.

He who recites for himself and who recites the praises of the Goddess, achieves various types of joy in this world.

 

 

जाको व्याधि सतावै भाई । जाप करत सब दूरि पराई ॥

जो नर अति बन्दी महं होई । बार हजार पाठ कर सोई ॥

 

jāko vyādhi satāvai bhāī jāpa karata saba dūri parāī

jo nara ati bandī mahaṃ hoī bāra hajāra pāṭha kara soī

 

O brother, whosoever is afflicted by maladies, can get rid of them by chanting the rosary of your name.

He who is a prisoner, performing a thousand recitations,

 

 

निश्चय बन्दी ते छुटि जाई । सत्य बचन मम मानहु भाई ॥

जा पर जो कछु संकट होई । निश्चय देबिहि सुमिरै सोई ॥

 

niścaya bandī te chuṭi jāī satya bacana mama mānahu bhāī

jā para jo kachu saṃkaṭa hoī niścaya debihi sumirai soī

 

will be definitively freed from captivity. O brother, believe me, I'm telling the truth.

Anyone who is suffering from any affliction should remember and chant the name of the Goddess.

 

 

जो नर पुत्र होय नहिं भाई । सो नर या विधि करे उपाई ॥

पांच वर्ष सो पाठ करावै । नौरातर में विप्र जिमावै ॥

 

jo nara putra hoya nahiṃ bhāī so nara yā vidhi kare upāī

pāṃca varṣa so pāṭha karāvai naurātara meṃ vipra jimāvai

 

O brother, whosoever is not blessed with a son, he should try this solution.

Whosoever gets the recitation done for five years and feed the Brahmanas in the Navaratri,

 

 

निश्चय होय प्रसन्न भवानी । पुत्र देहि ताकहं गुण खानी ।

ध्वजा नारियल आनि चढ़ावै । विधि समेत पूजन करवावै ॥

 

niścaya hoya prasanna bhavānī putra dehi tākahaṃ guṇa khānī

dhvajā nāriyala āni caḍha-āvai vidhi sameta pūjana karavāvai

 

Bhavani for sure become pleased with him. He should make an offering of Dvaja (banner) and coconut.

He should also get the Pooja (ritual of worship) be done, observing all the requisite rites.

 

 

नित प्रति पाठ करै मन लाई । प्रेम सहित नहिं आन उपाई ॥

यह श्री विन्ध्याचल चालीसा । रंक पढ़त होवे अवनीसा ॥

 

nita prati pāṭha karai mana lāī prema sahita nahiṃ āna upāī

yaha śrī vindhyācala cālīsā raṃka paḍha-ta hove avanīsā

 

Every day, he should recite with concentration and affection. There is no other way.

This is the Vindhyachala Chalisa, by reciting which, a poor man become a king.

 

 

यह जनि अचरज मानहु भाई । कृपा दृष्टि तापर होई जाई ॥

जय जय जय जगमातु भवानी । कृपा करहु मो पर जन जानी ॥

 

yaha jani acaraja mānahu bhāī kṛpā dṛṣṭi tāpara hoī jāī

jaya jaya jaya jagamātu bhavānī kṛpā karahu mo para jana jānī

 

O brother, this is astonishing. Please, be happy.

Viva! Viva! Viva! To Bhavani, the Mother. Kindly bestow your favor on me.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tweet     Bookmark and Share

 

 

Creative Commons License

 

 

AGHORI HISTORY DATTA 24 GURU MANOHAR DAS KISHAN DAS GOVINDA DAS RADHIKA DASI SARASVATI DEVI GREAT MOTHER SADHANA YANTRA MANTRA TANTRA MUDRA PŪJĀ HAVAN RUDRAKSHA HYMNS & STOTRAM AARTI & BHAJAN HINDU FESTIVITIES MYTHOLOGY CHAKRA AYURVEDA YOGA COURSE GALLERY LINKS CONTACT US SITE MAP

Privacy Policy