Śrī Aghoramūrti Sahasranāmāvaliḥ

श्रीअघोरमूर्तिसहस्रनामावलिः

 

ॐ श्रीगणेशाय नमः ।

श्वेतारण्य क्षेत्रे

जलन्धरासुरसुतमरुत्तवासुरवधार्थमाविर्भूतः

शिवोऽयं चतुःषष्टिमूर्तिष्वन्य तमः ।

अघोरवीरभद्रोऽन्या मूर्तिः

दक्षाध्वरध्वंसाय आविर्भूता ।

श्रीमहागणपतये नमः ।

 

ॐ अघोरमूर्तिस्वरूपिणे नमः ।

ॐ कामिकागमपूजिताय नमः ।

ॐ तुर्यचैतन्याय नमः ।

ॐ सर्वचैतन्याय नमः । मेखलाय

ॐ महाकायाय नमः ।

ॐ अग्रगण्याय नमः ।

ॐ अष्टभुजाय नमः ।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

ॐ कूटस्थचैतन्याय नमः ।

ॐ ब्रह्मरूपाय नमः ।

ॐ ब्रह्मविदे नमः ।

ॐ ब्रह्मपूजिताय नमः ।

ॐ ब्रह्मण्याय नमः । बृहदास्याय

ॐ विद्याधरसुपूजिताय नमः ।

ॐ अघघ्नाय नमः ।

ॐ सर्वलोकपूजिताय नमः ।

ॐ सर्वदेवाय नमः ।

ॐ सर्वदेवपूजिताय नमः ।

ॐ सर्वशत्रुहराय नमः ।

ॐ वेदभावसुपूजिताय नमः ॥ २० ॥

 

ॐ स्थूलसूक्ष्मसुपूजिताय नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ गुणश्रेष्ठकृपानिधये नमः ।

ॐ त्रिकोणमध्यनिलयाय नमः ।

ॐ प्रधानपुरुषाय नमः ।

ॐ अचिन्त्याय नमः ।

ॐ परब्रह्मणे नमः ।

ॐ नक्षत्रमालाभरणाय नमः ।

ॐ तत्पदलक्ष्यार्थाय नमः ।

ॐ विरूपाक्षाय नमः ।

ॐ शूलपाणये नमः ।

ॐ त्रयीमूर्तये नमः ।

ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।

ॐ वीरभद्राय नमः ।

ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ।

ॐ अष्टमूर्तये नमः ।

ॐ पापविमोचनाय नमः ।

ॐ सहस्राक्षाय नमः ।

ॐ अहम्पदलक्ष्यार्थाय नमः ।

ॐ अखण्डानन्दचिद्रूपाय नमः ॥ ४० ॥

 

ॐ मरुत्वशिरोन्यस्तपादाय नमः ।

ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नमः ।

ॐ कालकालाय नमः ।

ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः ।

ॐ करिचर्माम्बरधराय नमः । गजचर्माम्बरधराय

ॐ कपालिने नमः ।

ॐ कपालमालाभरणाय नमः ।

ॐ कङ्कालाय नमः ।

ॐ क्रूररूपाय नमः । कृशरूपाय

ॐ कलिनाशनाय नमः ।

ॐ कपटवर्जिताय नमः ।

ॐ कलानाथशेखराय नमः ।

ॐ कन्दर्पकोटिसदृशाय नमः ।

ॐ कमलासनाय नमः ।

ॐ कदम्बकुसुमप्रियाय नमः ।

ॐ संहारताण्डवाय नमः ।

ॐ ब्रह्माण्डकरण्डविस्फोटनाय नमः ।

ॐ प्रलयताण्डवाय नमः ।

ॐ नन्दिनाट्यप्रियाय नमः ।

ॐ अतीन्द्रियाय नमः ॥ । ६० ॥

 

ॐ विकाररहिताय नमः ।

ॐ शूलिने नमः ।

ॐ वृषभध्वजाय नमः ।

ॐ व्यालालङ्कृताय नमः ।

ॐ व्याप्यसाक्षिणे नमः ।

ॐ विशारदाय नमः ।

ॐ विद्याधराय नमः ।

ॐ वेदवेद्याय नमः ।

ॐ अनन्तकाकारणाय नमः । अनन्तककारणाय

ॐ वैश्वानरविलोचनाय नमः ।

ॐ स्थूलसूक्ष्मविवर्जिताय नमः ।

ॐ जन्मजरामृत्युनिवारणाय नमः ।

ॐ शुभङ्कराय नमः ।

ॐ ऊर्ध्वकेशाय नमः ।

ॐ सुभानवे नमः । सुभ्रुवे

ॐ भर्गाय नमः ।

ॐ सत्यपादिने नमः । सत्यवादिने

ॐ धनाधिपाय नमः ।

ॐ शुद्धचैतन्याय नमः ।

ॐ गह्वरेष्ठाय नमः ॥ ८० ॥

 

ॐ परमात्मने नमः ।

ॐ परात्पराय नमः ।

ॐ नरसिंहाय नमः ।

ॐ दिव्याय नमः ।

ॐ प्रमाणज्ञाय नमः ।

ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।

ॐ ब्राह्मणात्मकाय नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः ।

ॐ सच्चिदानन्दाय नमः ।

ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायकाय नमः ।

ॐ बृहस्पतये नमः ।

ॐ सद्योजाताय नमः ।

ॐ सामसंस्तुताय नमः ।

ॐ अघोराय नमः ।

ॐ आनन्दवपुषे नमः ।

ॐ सर्वविद्यानामीश्वराय नमः ।

ॐ सर्वशास्त्रसम्मताय नमः ।

ॐ ईश्वराणामधीश्वराय नमः ।

ॐ जगत्सृष्टिस्थितिलयकारणाय नमः ।

ॐ समरप्रियाय नमः ॥ १०० ॥ स्रमरप्रियाय

 

ॐ मोहकाय नमः ।

ॐ सहस्राक्षाय नमः ।

ॐ सहस्राङ्घ्रये नमः ।

ॐ मानसैकपरायणाय नमः ।

ॐ सहस्रवदनाम्बुजाय नमः ।

ॐ उदासीनाय नमः ।

ॐ मौनगम्याय नमः ।

ॐ यजनप्रियाय नमः ।

ॐ असंस्कृताय नमः ।

ॐ व्यालप्रियाय नमः ।

ॐ भयङ्कराय नमः ।

ॐ निरञ्जनाय नमः ।

ॐ निर्विकाराय नमः ।

ॐ निर्विकल्पाय नमः ।

ॐ गुणातीताय नमः ।

ॐ गुहप्रियाय नमः ।

ॐ कालान्तकवपुर्धराय नमः ।

ॐ दुष्टदूराय नमः ।

ॐ जगदधिष्ठानाय नमः ।

ॐ किङ्किणीमालालङ्काराय नमः ॥ १२० ॥

 

ॐ दुराचारशमनाय नमः ।

ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ।

ॐ सर्वदारिद्र्यक्लेशनाशनाय नमः ।

ॐ अयोदंष्ट्रिणे नमः । धोदंष्ट्रिणे

ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ।

ॐ दक्षाय नमः ।

ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः ।

ॐ पञ्चप्राणाधिपतये नमः ।

ॐ परश्वेतरसिकाय नमः ।

ॐ विघ्नहन्त्रे नमः ।

ॐ गूढाय नमः ।

ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ।

ॐ सुखावहाय नमः ।

ॐ तत्त्वबोधकाय नमः ।

ॐ तत्त्वेशाय नमः ।

ॐ तत्त्वभावाय नमः ।

ॐ तपोनिलयाय नमः ।

ॐ अक्षराय नमः ।

ॐ भेदत्रयरहिताय नमः ।

ॐ मणिभद्रार्चिताय नमः ॥ १४० ॥

 

ॐ मान्याय नमः ।

ॐ मान्तिकाय नमः ।

ॐ महते नमः ।

ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः ।

ॐ यज्ञमूर्तये नमः ।

ॐ सिद्धेशाय नमः ।

ॐ सिद्धवैभवाय नमः ।

ॐ रविमण्डलमध्यस्थाय नमः ।

ॐ श्रुतिगम्याय नमः ।

ॐ वह्निमण्डलमध्यस्थाय नमः ।

ॐ वरुणेश्वराय नमः ।

ॐ सोममण्डलमध्यस्थाय नमः ।

ॐ दक्षिणाग्निलोचनाय नमः ।

ॐ गार्हपत्याय नमः ।

ॐ गायत्रीवल्लभाय नमः ।

ॐ वटुकाय नमः ।

ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।

ॐ प्रौढनर्तनलम्पटाय नमः ।

ॐ सर्वप्रमाणगोचराय नमः ।

ॐ महामायाय नमः ॥ १६० ॥

 

ॐ महाग्रासाय नमः ।

ॐ महावीर्याय नमः ।

ॐ महाभुजाय नमः ।

ॐ महानन्दाय नमः ।

ॐ महास्कन्दाय नमः ।

ॐ महेन्द्राय नमः ।

ॐ भ्रान्तिज्ञाननाशकाय नमः । भ्रान्तिज्ञाननाशनाय

ॐ महासेनगुरवे नमः ।

ॐ अतीन्द्रियगम्याय नमः ।

ॐ दीर्घबाहवे नमः ।

ॐ मनोवाचामगोचराय नमः ।

ॐ कामभिन्नाय नमः ।

ॐ ज्ञानलिङ्गाय नमः ।

ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।

ॐ श्रुतिभिः स्तुतवैभवाय नमः ।

ॐ दिशाम्पतये नमः ।

ॐ नामरूपविवर्जिताय नमः ।

ॐ सर्वेन्द्रियगोचराय नमः ।

ॐ रथन्तराय नमः ।

ॐ सर्वोपनिषदाश्रयाय नमः ॥ १८० ॥

 

ॐ अखण्डामण्डलमण्डिताय नमः ।

ॐ ध्यानगम्याय नमः ।

ॐ अन्तर्यामिणे नमः ।

ॐ कूटस्थाय नमः ।

ॐ कूर्मपीठस्थाय नमः ।

ॐ सर्वेन्द्रियागोचराय नमः ।

ॐ खड्गायुधाय नमः ।

ॐ वौषट्काराय नमः ।

ॐ हुं फट्कराय नमः ।

ॐ मायायज्ञविमोचकाय नमः ।

ॐ कलापूर्णाय नमः ।

ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः ।

ॐ निष्कलाय नमः ।

ॐ सुरारिकुलनाशनाय नमः ।

ॐ ब्रह्मविद्यागुरवे नमः ।

ॐ ईशानगुरवे नमः ।

ॐ प्रधानपुरुषाय नमः ।

ॐ कर्मणे नमः ।

ॐ पुण्यरूपाय नमः ।

ॐ कार्याय नमः ॥ २०० ॥

 

ॐ कारणाय नमः ।

ॐ अधिष्ठानाय नमः ।

ॐ अनादिनिधनाय नमः ।

ॐ सदाशिवाय नमः ।

ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ।

ॐ नियन्त्रे नमः ।

ॐ नियमाय नमः ।

ॐ युगामयाय नमः ।

ॐ वाग्मिने नमः ।

ॐ लोकगुरवे नमः ।

ॐ परब्रह्मणे नमः ।

ॐ वेदात्मने नमः ।

ॐ शान्ताय नमः ।

ॐ ब्रह्मचैतन्याय नमः ।

ॐ चतुः षष्टिकलागुरवे नमः ।

ॐ मन्त्रात्मने नमः ।

ॐ मन्त्रमूर्तये नमः ।

ॐ मन्त्रतन्त्रप्रवर्तकाय नमः ।

ॐ मन्त्रिणे नमः ।

ॐ महाशूलधराय नमः ॥ २२० ॥

 

ॐ जगत्पुषे नमः । द्वपुषे

ॐ जगत्कर्त्रे नमः ।

ॐ जगन्मूर्तये नमः ।

ॐ तत्पदलक्ष्यार्थाय नमः ।

ॐ सच्चिदानन्दाय नमः ।

ॐ शिवज्ञानप्रदायकाय नमः ।

ॐ अहङ्काराय नमः ।

ॐ असुरान्तःपुराक्रान्तकाय नमः ।

ॐ जयभेरीनिनादिताय नमः ।

ॐ स्फुटाट्टहाससङ्क्षिप्तमरुत्वासुरमारकाय नमः ।

ॐ महाक्रोधाय नमः ।

ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।

ॐ महासिद्धये नमः ।

ॐ निष्कलङ्काय नमः ।

ॐ महानुभवाय नमः ।

ॐ महाधनुषे नमः ।

ॐ महाबाणाय नमः ।

ॐ महाखड्गाय नमः ।

ॐ दुर्गुणद्वेषिणे नमः ।

ॐ कमलासनपूजिताय नमः ॥ २४० ॥

 

ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः ।

ॐ नागसूत्रविलसच्चितामकुटिकाय नमः । नागसूत्रविलसच्चितामकुटिताय

ॐ रक्तपीताम्बरधराय नमः ।

ॐ रक्तपुष्पशोभिताय नमः ।

ॐ रक्तचन्दनलेपिताय नमः ।

ॐ स्वाहाकाराय नमः ।

ॐ स्वधाकाराय नमः ।

ॐ आहुतये नमः ।

ॐ हवनप्रियाय नमः ।

ॐ हव्याय नमः ।

ॐ होत्रे नमः ।

ॐ अष्टमूर्तये नमः ।

ॐ कलाकाष्ठाक्षणात्मकाय नमः ।

ॐ मुहूर्ताय नमः ।

ॐ घटिकारूपाय नमः ।

ॐ यामाय नमः ।

ॐ यामात्मकाय नमः ।

ॐ पूर्वाह्नरूपाय नमः ।

ॐ मध्याह्नरूपाय नमः ।

ॐ सायाह्नरूपाय नमः ॥ २६० ॥

 

ॐ अपराह्णाय नमः ।

ॐ अतिथिप्राणाय नमः ।

ॐ प्रजागराय नमः ।

ॐ वेद्याय नमः ।

ॐ वेदयित्रे नमः ।

ॐ वैद्येशाय नमः ।

ॐ वेदभृते नमः ।

ॐ सत्यसन्धाय नमः ।

ॐ विदुषे नमः ।

ॐ विद्वज्जनप्रियाय नमः ।

ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ।

ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।

ॐ वीरेशाय नमः ।

ॐ महाशूरभयङ्कराय नमः ।

ॐ एकवीराय नमः ।

ॐ शाम्भवाय नमः ।

ॐ अतिगम्भीराय नमः ।

ॐ गम्भीरहृदयाय नमः ।

ॐ चक्रपाणिपूजिताय नमः ।

ॐ सर्वलोकाभिरक्षकाय नमः ॥ २८० ॥

 

ॐ अकल्मषाय नमः ।

ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः ।

ॐ कल्मषघ्नाय नमः ।

ॐ कामक्रोधविवर्जिताय नमः ।

ॐ सत्त्वमूर्तये नमः ।

ॐ रजोमूर्तये नमः ।

ॐ तमोमूर्तये नमः ।

ॐ प्रकाशरूपाय नमः ।

ॐ प्रकाशनियामकाय नमः ।

ॐ अनलाय नमः ।

ॐ कनकाचलकार्मुकाय नमः ।

ॐ विद्रुमाकृतये नमः ।

ॐ विजयाक्रान्ताय नमः ।

ॐ विघातिने नमः ।

ॐ अविनीतजनध्वंसिने नमः ।

ॐ अविनीतजननियन्त्रे नमः ।

ॐ स्वयम्भुवे नमः ।

ॐ आप्ताय नमः ।

ॐ अग्राह्यरूपाय नमः ।

ॐ सुग्राह्याय नमः ॥ ३०० ॥

 

ॐ लोकस्मिताक्षाय नमः । लोकसिताक्षाय

ॐ अरिमर्दनाय नमः ।

ॐ त्रिधाम्ने नमः ।

ॐ त्रिलोकनिलयाय नमः ।

ॐ शर्मणे नमः ।

ॐ विश्वरेतसे नमः ।

ॐ आदित्याय नमः ।

ॐ सर्वदर्शकाय नमः । सर्वदर्शनाय

ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः ।

ॐ वसवे नमः ।

ॐ वसुमनसे नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ वसुरेतसे नमः ।

ॐ वसुप्रदाय नमः ।

ॐ सर्वदर्शनाय नमः ।

ॐ वृषाकृतये नमः ।

ॐ महारुद्राय नमः ।

ॐ वृषारूढाय नमः ।

ॐ वृषकर्मणे नमः ।

ॐ रुद्रात्मने नमः ॥ ३२० ॥

 

ॐ रुद्रसम्भवाय नमः ।

ॐ अनेकमूर्तये नमः ।

ॐ अनेकबाहवे नमः ।

ॐ सर्ववेदान्तगोचराय नमः ।

ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।

ॐ कृष्णकेशाय नमः ।

ॐ भोत्रेयाय नमः । ??

ॐ वीरसेविताय नमः ।

ॐ मोहगीतप्रियाय नमः ।

ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ।

ॐ वरवीरविघ्नाय नमः ।

ॐ युद्धहर्षणाय नमः ।

ॐ सन्मार्गदर्शकाय नमः ।

ॐ मार्गदायकाय नमः ।

ॐ मार्गपालकाय नमः ।

ॐ दैत्यमर्दनाय नमः ।

ॐ मरुते नमः ।

ॐ सोमसुताय नमः ।

ॐ सोमभृते नमः ।

ॐ सोमभूषणाय नमः ॥ ३४० ॥

 

ॐ सोमप्रियाय नमः ।

ॐ सर्पहाराय नमः ।

ॐ सर्पसायकाय नमः ।

ॐ अमृत्यवे नमः ।

ॐ चमरारातिमृत्यवे नमः ।

ॐ मृत्युञ्जयरूपाय नमः ।

ॐ मन्दारकुसुमप्रियाय नमः ।

ॐ सुराराध्याय नमः ।

ॐ सुमुखाय नमः ।

ॐ वृषपर्वणे नमः ।

ॐ वृषोदराय नमः ।

ॐ त्रिशूलधारकाय नमः ।

ॐ सिद्धपूजिताय नमः ।

ॐ अमृतांशवे नमः ।

ॐ अमृताय नमः ।

ॐ अमृतप्रभवे नमः ।

ॐ औषधाय नमः ।

ॐ लम्बोष्ठाय नमः ।

ॐ प्रकाशरूपाय नमः ।

ॐ भवमोचनाय नमः ॥ ३६० ॥

 

ॐ भास्करानुग्रहाय नमः ।

ॐ भानुवारप्रियाय नमः ।

ॐ भयङ्करासनाय नमः ।

ॐ चतुर्युगविधात्रे नमः ।

ॐ युगधर्मप्रवर्तकाय नमः ।

ॐ अधर्मशत्रवे नमः ।

ॐ मिथुनाधिपपूजिताय नमः ।

ॐ योगरूपाय नमः ।

ॐ योगज्ञाय नमः ।

ॐ योगपारगाय नमः ।

ॐ सप्तगुरुमुखाय नमः ।

ॐ महापुरुषविक्रमाय नमः ।

ॐ युगान्तकृते नमः ।

ॐ युगाद्याय नमः ।

ॐ दृश्यादृश्यस्वरूपाय नमः ।

ॐ सहस्रजिते नमः ।

ॐ सहस्रलोचनाय नमः ।

ॐ सहस्रलक्षिताय नमः ।

ॐ सहस्रायुधमण्डिताय नमः ।

ॐ सहस्रद्विजकुन्तलाय नमः ॥ ३८० ॥ सहस्रद्विजकुन्दलाय

ॐ अनन्तरसंहर्त्रे नमः ।

ॐ सुप्रतिष्ठाय नमः ।

ॐ सुखकराय नमः ।

ॐ अक्रोधाय नमः ।

ॐ क्रोधहन्त्रे नमः ।

ॐ शत्रुक्रोधविमर्दनाय नमः ।

ॐ विश्वमूर्तये नमः ।

ॐ विश्वबाहवे नमः ।

ॐ विश्वधृते नमः ।

ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।

ॐ विश्वेशाय नमः ।

ॐ विश्वसंस्थापनाय नमः ।

ॐ विश्वमात्रे नमः ।

ॐ विश्वरूपदर्शनाय नमः ।

ॐ विश्वभूताय नमः ।

ॐ दिव्यभूमिमण्डिताय नमः ।

ॐ अपान्निधये नमः ।

ॐ अन्नकर्त्रे नमः ।

ॐ अन्नौषधाय नमः ।

ॐ विनयोज्ज्वलाय नमः ॥ ४०० ॥

 

ॐ अम्भोजमौलये नमः ।

ॐ उज्जृम्भाय नमः ।

ॐ प्राणजीवाय नमः ।

ॐ प्राणप्रदायकाय नमः ।

ॐ धैर्यनिलयाय नमः ।

ॐ धनाध्यक्षाय नमः ।

ॐ पद्मासनाय नमः ।

ॐ पद्माङ्घ्रये नमः ।

ॐ पद्मसंस्थिताय नमः ।

ॐ ओङ्कारात्मने नमः ।

ॐ ओङ्कार्यात्मने नमः ।

ॐ कमलासनस्थिताय नमः ।

ॐ कर्मवर्धनाय नमः ।

ॐ त्रिशरीराय नमः ।

ॐ शरीरत्रयनायकाय नमः ।

ॐ शरीरपराक्रमाय नमः ।

ॐ जाग्रत्प्रपञ्चाधिपतये नमः ।

ॐ सप्तलोकाभिमानवते नमः ।

ॐ सुषुप्त्यवस्थाभिमानवते नमः ।

ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ॥ ४२० ॥

 

ॐ वीरायुधाय नमः ।

ॐ वीरघोषाय नमः ।

ॐ वीरायुधकरोज्ज्वलाय नमः ।

ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः ।

ॐ शरभाय नमः ।

ॐ भीमविक्रमाय नमः ।

ॐ हेतुहेतुमदाश्रयाय नमः ।

ॐ अक्षोभ्याय नमः ।

ॐ रक्षोदारणविक्रमाय नमः । रक्षोमारणविक्रमाय

ॐ गुणश्रेष्ठाय नमः ।

ॐ निरुद्योगाय नमः ।

ॐ महायोगिने नमः ।

ॐ महाप्राणाय नमः ।

ॐ महेश्वरमनोहराय नमः ।

ॐ अमृतहराय नमः ।

ॐ अमृतभाषिणे नमः ।

ॐ अक्षोभ्याय नमः ।

ॐ क्षोभकर्त्रे नमः ।

ॐ क्षेमिणे नमः ।

ॐ क्षेमवते नमः ॥ ४४० ॥

 

ॐ क्षेमवर्धकाय नमः । क्षेमवर्धनाय

ॐ धर्माधर्मविदां श्रेष्ठाय नमः ।

ॐ वरधीराय नमः ।

ॐ सर्वदैत्यभयङ्कराय नमः ।

ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।

ॐ संसारामयभेषजाय नमः ।

ॐ वीरासनानन्दकारिणे नमः ।

ॐ वरप्रदाय नमः ।

ॐ दक्षपादप्रलम्बिताय नमः ।

ॐ अहङ्कारिणे नमः ।

ॐ अनन्ताय नमः ।

ॐ आढ्याय नमः ।

ॐ आर्तसंरक्षणाय नमः ।

ॐ उरुपराक्रमाय नमः ।

ॐ उग्रलोचनाय नमः ।

ॐ उन्मत्ताय नमः ।

ॐ विद्यारूपिणे नमः ।

ॐ महायोगिने नमः ।

ॐ शुद्धज्ञानिने नमः ।

ॐ पिनाकधृते नमः ॥ ४६० ॥

 

ॐ रक्तालङ्कारसर्वाङ्गाय नमः ।

ॐ रक्तमालाजटाधराय नमः ।

ॐ गङ्गाधराय नमः ।

ॐ अचलवासिने नमः ।

ॐ अप्रमेयाय नमः ।

ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ।

ॐ जगद्व्यापिने नमः ।

ॐ पुरान्तकाय नमः ।

ॐ पीताम्बरविभूषणाय नमः ।

ॐ मोक्षदायिने नमः ।

ॐ दैत्याधीशाय नमः ।

ॐ जगत्पतये नमः ।

ॐ कृष्णतनवे नमः ।

ॐ गणाधिपाय नमः ।

ॐ सर्वदेवैरलङ्कृताय नमः ।

ॐ यज्ञनाथाय नमः ।

ॐ क्रतुध्वंसिने नमः ।

ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ।

ॐ यज्ञान्तकाय नमः ॥ ४८० ॥

 

ॐ भक्तानुग्रहमूर्तये नमः ।

ॐ भक्तसेव्याय नमः ।

ॐ नागराजैरलङ्कृताय नमः ।

ॐ शान्तरूपिणे नमः ।

ॐ महारूपिणे नमः ।

ॐ सर्वलोकविभूषणाय नमः ।

ॐ मुनिसेव्याय नमः ।

ॐ सुरोत्तमाय नमः ।

ॐ भगवते नमः ।

ॐ अग्निचन्द्रार्कलोचनाय नमः ।

ॐ जगत्सृष्टये नमः ।

ॐ जगद्भोक्त्रे नमः ।

ॐ जगद्गोप्त्रे नमः ।

ॐ जगद्धवंसिने नमः ।

ॐ महादेवाय नमः ।

ॐ सिद्धसङ्घसमर्चिताय नमः ।

ॐ व्योममूर्तये नमः ।

ॐ भक्तानामिष्टकाम्यार्थफलप्रदाय नमः ।

ॐ परब्रह्ममूर्तये नमः ।

ॐ अनामयाय नमः ॥ ५०० ॥

 

ॐ वेदवेदान्ततत्त्वार्थाय नमः ।

ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः ।

ॐ भवरोगभयध्वंसिने नमः ।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

ॐ राजयक्ष्मादिरोगाणां विनिहन्त्रे नमः ।

ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।

ॐ निरालम्बाय नमः ।

ॐ पूर्वजाय नमः ।

ॐ धर्मिष्ठाय नमः ।

ॐ गायत्रीप्रियाय नमः ।

ॐ अन्त्यकालाधिपाय नमः ।

ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः ।

ॐ भवरोगभयध्वंसिने नमः ।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

ॐ निर्मलाय नमः ।

ॐ निर्ममाय नमः ।

ॐ शरण्याय नमः ।

ॐ वरेण्याय नमः ।

ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।

ॐ मुनिप्रियाय नमः ॥ ५२० ॥

 

ॐ निष्कलङ्काय नमः ।

ॐ कालपाशनिघाताय नमः ।

ॐ प्राणसंरक्षणाय नमः ।

ॐ फालनेत्राय नमः ।

ॐ नन्दिकेश्वरप्रियाय नमः ।

ॐ शिखाज्वालाविहिताय नमः ।

ॐ सर्पकुण्डलधारिणे नमः ।

ॐ करुणारससिन्धवे नमः ।

ॐ अन्तकरक्षकाय नमः ।

ॐ अखिलागमवेद्याय नमः ।

ॐ विश्वरूपप्रियाय नमः ।

ॐ वदनीयाय नमः ।

ॐ ईशाय नमः ।

ॐ सुप्रसन्नाय नमः ।

ॐ सुशूलाय नमः ।

ॐ सुवर्चसे नमः ।

ॐ वसुप्रदाय नमः ।

ॐ वसुन्धराय नमः ।

ॐ उग्ररूपाय नमः ।

ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ ५४० ॥

 

ॐ निर्जराय नमः ।

ॐ रुग्घन्त्रे नमः ।

ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः ।

ॐ आशरण्याय नमः ।

ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिविवर्जिताय नमः ।

ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः ।

ॐ आत्मरूपिणे नमः ।

ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ।

ॐ सदाराध्याय नमः ।

ॐ साधुपूजिताय नमः ।

ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।

ॐ शिष्टपालकाय नमः ।

ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः ।

ॐ अष्टभुजाय नमः ।

ॐ जयफलप्रदाय नमः ।

ॐ भवबन्धविमोचनाय नमः ।

ॐ भुवनपालकाय नमः ।

ॐ सकलार्तिहराय नमः ।

ॐ सनकादिमुनिस्तुत्याय नमः ।

ॐ महाशूराय नमः ॥ ५६० ॥

 

ॐ महारौद्राय नमः ।

ॐ महाभद्राय नमः ।

ॐ महाक्रूराय नमः ।

ॐ तापपापविर्जिताय नमः ।

ॐ वीरभद्रविलयाय नमः ।

ॐ क्षेत्रप्रियाय नमः ।

ॐ वीतरागाय नमः ।

ॐ वीतभयाय नमः ।

ॐ विज्वराय नमः ।

ॐ विश्वकारणाय नमः ।

ॐ नानाभयनिकृन्तनाय नमः ।

ॐ कमनीयाय नमः ।

ॐ दयासाराय नमः ।

ॐ भयघ्नाय नमः ।

ॐ भव्यफलदाय नमः ।

ॐ सद्गुणाध्यक्षाय नमः ।

ॐ सर्वकष्टनिवारणाय नमः ।

ॐ दुःखभञ्जनाय नमः ।

ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः ।

ॐ दुष्टगर्वविमोचनाय नमः ॥ ५८० ॥

 

ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः ।

ॐ याम्यदिङ्मुखाय नमः ।

ॐ सकलवश्याय नमः ।

ॐ दृढव्रताय नमः ।

ॐ दृढफलाय नमः ।

ॐ श्रुतिजालप्रबोधाय नमः ।

ॐ सत्यवत्सलाय नमः ।

ॐ श्रेयसाम्पतये नमः ।

ॐ वेदतत्त्वज्ञाय नमः ।

ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः ।

ॐ बन्धविमोचकाय नमः ।

ॐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः ।

ॐ शिखिवर्णाय नमः ।

ॐ अध्वरासक्ताय नमः ।

ॐ वीरश्रेष्ठाय नमः ।

ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः ।

ॐ सुराराध्याय नमः ।

ॐ धन्याय नमः ।

ॐ अधिपराय नमः ।

ॐ धिषणाय नमः ॥ ६०० ॥

 

ॐ देवपूजिताय नमः ।

ॐ धनुर्धराय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः ।

ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः ।

ॐ चारुशीलाय नमः ।

ॐ चारुरूपाय नमः ।

ॐ निधये नमः ।

ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः ।

ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः ।

ॐ मनस्विने नमः ।

ॐ मानदायकाय नमः ।

ॐ मायातीताय नमः ।

ॐ महाशयाय नमः ।

ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।

ॐ कम्बुग्रीवाय नमः ।

ॐ कलाधराय नमः ।

ॐ करुणारससम्पूर्णाय नमः ।

ॐ चिन्तितार्थप्रदायकाय नमः ।

ॐ महाट्टहासाय नमः ॥ ६२० ॥

 

ॐ महामतये नमः ।

ॐ भवपाशविमोचकाय नमः ।

ॐ सन्तानफलदायकाय नमः ।

ॐ सर्वेश्वरपददाय नमः ।

ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः ।

ॐ घनानन्दाय नमः ।

ॐ घनरूपाय नमः ।

ॐ घनसारविलोचनाय नमः ।

ॐ महनीयगुणात्मने नमः ।

ॐ नीलवर्णाय नमः ।

ॐ विधिरूपाय नमः ।

ॐ वज्रदेहाय नमः ।

ॐ कूर्माङ्गाय नमः ।

ॐ अविद्यामूलनाशनाय नमः ।

ॐ कष्टौघनाशनाय नमः ।

ॐ श्रोत्रगम्याय नमः ।

ॐ पशूनां पतये नमः ।

ॐ काठिन्यमानसाय नमः ।

ॐ धीराय नमः ।

ॐ दिव्यदेहाय नमः ॥ ६४० ॥

 

ॐ दैत्यनाशकराय नमः ।

ॐ क्रूरभञ्जनाय नमः ।

ॐ भवभीतिहराय नमः ।

ॐ नीलजीमूतसङ्काशाय नमः ।

ॐ खड्गखेटकधारिणे नमः ।

ॐ मेघवर्णाय नमः ।

ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रकाय नमः ।

ॐ कठिनाङ्गाय नमः ।

ॐ कृष्णनागकुण्डलाय नमः ।

ॐ तमोरूपाय नमः ।

ॐ श्यामात्मने नमः ।

ॐ नीललोहिताय नमः ।

ॐ महासौख्यप्रदाय नमः ।

ॐ रक्तवर्णाय नमः ।

ॐ पापकण्टकाय नमः ।

ॐ क्रोधनिधये नमः ।

ॐ खेटबाणधराय नमः ।

ॐ घण्टाधारिणे नमः ।

ॐ वेतालधारिणे नमः ।

ॐ कपालहस्ताय नमः ॥ ६६० ॥

 

ॐ डमरुकहस्ताय नमः ।

ॐ नागभूषचतुर्दशाय नमः ।

ॐ वृश्चिकाभरणाय नमः ।

ॐ अन्तर्वेदिने नमः ।

ॐ बृहदीश्वराय नमः ।

ॐ उत्पातरूपधराय नमः ।

ॐ कालाग्निनिभाय नमः ।

ॐ सर्वशत्रुनाशनाय नमः ।

ॐ चैतन्याय नमः ।

ॐ वीररुद्राय नमः ।

ॐ महाकोटिस्वरूपिणे नमः ।

ॐ नागयज्ञोपवीताय नमः ।

ॐ सर्वसिद्धिकराय नमः ।

ॐ भूलोकाय नमः ।

ॐ यौवनाय नमः ।

ॐ भूमरूपाय नमः ।

ॐ योगपट्टधराय नमः ।

ॐ बद्धपद्मासनाय नमः ।

ॐ करालभूतनिलयाय नमः ।

ॐ भूतमालाधारिणे नमः ॥ ६८० ॥

 

ॐ भेतालसुप्रीताय नमः ।

ॐ आवृतप्रमथाय नमः ।

ॐ भूताय नमः ।

ॐ हुङ्कारभूताय नमः ।

ॐ कालकालात्मने नमः ।

ॐ जगन्नाथार्चिताय नमः ।

ॐ कनकाभरणभूषिताय नमः ।

ॐ कह्लारमालिने नमः ।

ॐ कुसुमप्रियाय नमः ।

ॐ मन्दारकुसुमार्चिताय नमः ।

ॐ चाम्पेयकुसुमाय नमः ।

ॐ रक्तसिंहासनाय नमः ।

ॐ राजराजार्चिताय नमः ।

ॐ रम्याय नमः ।

ॐ रक्षणचतुराय नमः ।

ॐ नटननायकाय नमः ।

ॐ कन्दर्पनटनाय नमः ।

ॐ शम्भवे नमः ।

ॐ वीरखड्गविलयनाय नमः ।

ॐ सर्वसौभाग्यवर्धनाय नमः ॥ ७०० ॥

 

ॐ कृष्णगन्धानुलेपनाय नमः ।

ॐ देवतीर्थप्रियाय नमः ।

ॐ दिव्याम्बुजाय नमः ।

ॐ दिव्यगन्धानुलेपनाय नमः ।

ॐ देवसिद्धगन्धर्वसेविताय नमः ।

ॐ आनन्दरूपिणे नमः ।

ॐ सर्वनिषेविताय नमः ।

ॐ वेदान्तविमलाय नमः ।

ॐ अष्टविद्यापारगाय नमः ।

ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः ।

ॐ सत्यज्ञानमयाय नमः ।

ॐ निर्मलाय नमः ।

ॐ निरहङ्कृतये नमः ।

ॐ सुशान्ताय नमः ।

ॐ संहारवटवे नमः ।

ॐ कलङ्करहिताय नमः ।

ॐ इष्टकाम्यफलप्रदाय नमः ।

ॐ त्रिणेत्राय नमः ।

ॐ कम्बुकण्ठाय नमः ।

ॐ महाप्रभवे नमः ॥ ७२० ॥

 

ॐ सदानन्दाय नमः ।

ॐ सदा ध्येयाय नमः ।

ॐ त्रिजगद्गुरवे नमः ।

ॐ तृप्ताय नमः ।

ॐ विपुलांसाय नमः ।

ॐ विशारदाय नमः ।

ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ।

ॐ विभावसवे नमः ।

ॐ सदापूज्याय नमः ।

ॐ सदास्तोतव्याय नमः ।

ॐ ईशरूपाय नमः ।

ॐ ईशानाय नमः ।

ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।

ॐ मरुत्वासुरनाशकाय नमः ।

ॐ कालान्तकाय नमः ।

ॐ कामरहिताय नमः ।

ॐ त्रिपुरहारिणे नमः ।

ॐ मखध्वंसिने नमः ।

ॐ महायोगिने नमः ।

ॐ मत्तगर्वविनाशनाय नमः ॥ ७४० ॥

 

ॐ ज्ञानदाय नमः ।

ॐ मोक्षदायिने नमः ।

ॐ दुष्टदूराय नमः ।

ॐ दिवाकराय नमः ।

ॐ अष्टमूर्तिस्वरूपिणे नमः ।

ॐ अनन्ताय नमः ।

ॐ प्रभामण्डलमध्यगाय नमः ।

ॐ मीमांसादायकाय नमः ।

ॐ मङ्गलाङ्गाय नमः ।

ॐ महातनवे नमः ।

ॐ महासूक्ष्माय नमः ।

ॐ सत्यमूर्तिस्वरूपिणे नमः ।

ॐ सनातनाय नमः ।

ॐ अनादिनिधनाय नमः ।

ॐ वासुदेवाय नमः ।

ॐ तक्षकाय नमः ।

ॐ कार्कोटकाय नमः ।

ॐ महापद्माय नमः ।

ॐ पद्मरागाय नमः ।

ॐ शङ्कराय नमः ॥ ७६० ॥

 

ॐ शङ्खपालाय नमः ।

ॐ गुलिकाय नमः ।

ॐ सर्पनायकाय नमः ।

ॐ बहुपुष्पार्चिताय नमः ।

ॐ दक्षाय नमः ।

ॐ अक्षराय नमः ।

ॐ पुण्यमूर्तये नमः ।

ॐ धनप्रदायकाय नमः ।

ॐ शुद्धदेहाय नमः ।

ॐ शोकहारिणे नमः ।

ॐ लाभदायिने नमः ।

ॐ रम्यपूजिताय नमः ।

ॐ फणामण्डलमण्डिताय नमः ।

ॐ अग्निनेत्राय नमः ।

ॐ अचञ्चलाय नमः ।

ॐ अपस्मारनाशकाय नमः ।

ॐ भूतनाथाय नमः ।

ॐ भूतात्मने नमः ।

ॐ भूतभावनाय नमः ।

ॐ क्षेत्रज्ञाय। नमः ॥ ७८० ॥

 

ॐ क्षेत्रपालाय नमः ।

ॐ क्षेत्रदाय नमः ।

ॐ कपर्दिने नमः ।

ॐ सिद्धदेवाय नमः ।

ॐ त्रिसन्धिनिलयाय नमः ।

ॐ सिद्धसेविताय नमः ।

ॐ कलात्मने नमः ।

ॐ शिवाय नमः ।

ॐ काष्ठायै नमः ।

ॐ बहुनेत्राय नमः ।

ॐ रक्तपालाय नमः ।

ॐ खर्वाय नमः ।

ॐ स्मरान्तकाय नमः ।

ॐ विरागिणे नमः ।

ॐ पावनाय नमः ।

ॐ कालकालाय नमः ।

ॐ प्रतिभानवे नमः ।

ॐ धनपतये नमः ।

ॐ धनदाय नमः ।

ॐ योगदाय नमः ॥ ८०० ॥

 

ॐ ज्वलन्नेत्राय नमः ।

ॐ टङ्काय नमः ।

ॐ त्रिशिखाय नमः ।

ॐ कान्ताय नमः ।

ॐ शान्तजनप्रियाय नमः ।

ॐ धूर्धराय नमः ।

ॐ प्रभवे नमः ।

ॐ पशुपतये नमः ।

ॐ परिपालकाय नमः ।

ॐ वटुकाय नमः ।

ॐ हरिणाय नमः ।

ॐ बान्धवाय नमः ।

ॐ अष्टाधाराय नमः ।

ॐ षडाधाराय नमः ।

ॐ अनीश्वराय नमः ।

ॐ ज्ञानचक्षुषे नमः ।

ॐ तपोमयाय नमः ।

ॐ जिघ्राणाय नमः ।

ॐ भूतराजाय नमः ।

ॐ भूतसंहन्त्रे नमः ॥ ८२० ॥

 

ॐ दैत्यहारिणे नमः ।

ॐ सर्वशक्त्यधिपाय नमः ।

ॐ शुद्धात्मने नमः ।

ॐ परमन्त्रपराक्रमाय नमः ।

ॐ वश्याय नमः ।

ॐ सर्वोपद्रवनाशनाय नमः ।

ॐ वैद्यनाथाय नमः ।

ॐ सर्वदुःखनिवारणाय नमः ।

ॐ भूतघ्ने नमः ।

ॐ भस्माङ्गाय नमः ।

ॐ अनादिभूताय नमः ।

ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।

ॐ शक्तिहस्ताय नमः ।

ॐ पापौघनाशकाय नमः ।

ॐ सुरेश्वराय नमः ।

ॐ खेचराय नमः ।

ॐ असिताङ्गभैरवाय नमः ।

ॐ रुद्र भैरवाय नमः । रुद्रु भैरवाय

ॐ चण्डभैरवाय नमः ।

ॐ क्रोधभैरवाय नमः ॥ ८४० ॥

 

ॐ उन्मत्तभैरवाय नमः ।

ॐ कपालिभैरवाय नमः ।

ॐ भीषणभैरवाय नमः ।

ॐ संहारभैरवाय नमः ।

ॐ स्वर्णाकर्षणभैरवाय नमः ।

ॐ वश्याकर्षणभैरवाय नमः ।

ॐ बडवानलभैरवाय नमः ।

ॐ शोषणभैरवाय नमः ।

ॐ शुद्धबुद्धाय नमः ।

ॐ अनन्तमूर्तये नमः ।

ॐ तेजःस्वरूपाय नमः ।

ॐ निरामयाय नमः ।

ॐ कान्ताय नमः ।

ॐ निरातङ्काय नमः ।

ॐ निरालम्बाय नमः ।

ॐ आत्मारामाय नमः ।

ॐ विश्वरूपिणे नमः ।

ॐ सर्वरूपाय नमः ।

ॐ कालहन्त्रे नमः ।

ॐ मनस्विने नमः ॥ ८६० ॥

 

ॐ विश्वमात्रे नमः ।

ॐ जगद्धात्रे नमः ।

ॐ जटिलाय नमः ।

ॐ विरागाय नमः ।

ॐ पवित्राय नमः ।

ॐ पापत्रयनाशनाय नमः ।

ॐ नादरूपाय नमः ।

ॐ आराध्याय नमः ।

ॐ साराय नमः ।

ॐ अनन्तमायिने नमः ।

ॐ धर्मिष्ठाय नमः ।

ॐ वरिष्ठाय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ परमप्रेममन्त्राय नमः ।

ॐ उग्राय नमः ।

ॐ वीराय नमः ।

ॐ मुक्तिनाथाय नमः ।

ॐ जलन्धरपुत्रघ्नाय नमः ।

ॐ अधर्मशत्रुरूपाय नमः ।

ॐ दुन्दुभिमर्दनाय नमः ॥ ८८० ॥

 

ॐ अजातशत्रवे नमः ।

ॐ ब्रह्मशिरश्छेत्रे नमः ।

ॐ कालकूटविषादिने नमः ।

ॐ जितशत्रवे नमः ।

ॐ गुह्याय नमः ।

ॐ जगत्संहारकाय नमः ।

ॐ एकादशस्वरूपाय नमः ।

ॐ वह्निमूर्तये नमः ।

ॐ तीर्थनाथाय नमः ।

ॐ अघोरभद्राय नमः ।

ॐ अतिक्रूराय नमः ।

ॐ रुद्रकोपसमुद्भूताय नमः ।

ॐ सर्पराजनिवीताय नमः ।

ॐ ज्वलन्नेत्राय नमः ।

ॐ भ्रमिताभरणाय नमः ।

ॐ त्रिशूलायुधधारिणे नमः ।

ॐ शत्रुप्रतापनिधनाय नमः ।

ॐ धनाध्यक्षाय नमः ।

ॐ शशिशेखराय नमः ।

ॐ हरिकेशवपुर्धराय नमः ॥ ९०० ॥

 

ॐ जटामकुटधारिणे नमः ।

ॐ दक्षयज्ञविनाशकाय नमः ।

ॐ ऊर्जस्वलाय नमः ।

ॐ नीलशिखण्डिने नमः ।

ॐ नटनप्रियाय नमः ।

ॐ नीलज्वालोज्जलनाय नमः ।

ॐ धन्विनेत्राय नमः ।

ॐ ज्येष्ठाय नमः ।

ॐ मुखघ्नाय नमः । मखघ्नाय

ॐ अरिदर्पघ्नाय नमः ।

ॐ आत्मयोनये नमः ।

ॐ कालभक्षकाय नमः ।

ॐ गम्भीराय नमः ।

ॐ कलङ्करहिताय नमः ।

ॐ ज्वलन्नेत्राय नमः ।

ॐ शरभरूपाय नमः ।

ॐ कालकण्ठाय नमः ।

ॐ भूतरूपधृते नमः ।

ॐ परोक्षवरदाय नमः ।

ॐ कलिसंहारकृते नमः ॥ ९२० ॥

 

ॐ आदिभीमाय नमः ।

ॐ गणपालकाय नमः ।

ॐ भोग्याय नमः ।

ॐ भोगदात्रे नमः ।

ॐ धूर्जटाय नमः ।

ॐ खेटधारिणे नमः ।

ॐ विजयात्मने नमः ।

ॐ जयप्रदाय नमः ।

ॐ भीमरूपाय नमः ।

ॐ नीलकण्ठाय नमः ।

ॐ निरामयाय नमः ।

ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ।

ॐ गहनाय नमः ।

ॐ दामभूषणाय नमः ।

ॐ टङ्कहस्ताय नमः ।

ॐ शरचापधराय नमः ।

ॐ प्राणदाय नमः ।

ॐ मृगासनाय नमः ।

ॐ महावश्याय नमः ।

ॐ महासत्यरूपिणे नमः ॥ ९४० ॥

 

ॐ महाक्षामान्तकाय नमः ।

ॐ विशालमूर्तये नमः ।

ॐ मोहकाय नमः ।

ॐ जाड्यकारिणे नमः । जृम्भकारिणे

ॐ दिविवासिने नमः ।

ॐ रुद्ररूपाय नमः ।

ॐ सरसाय नमः ।

ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः ।

ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।

ॐ वक्रदन्ताय नमः ।

ॐ सुदान्ताय नमः ।

ॐ जटाधराय नमः ।

ॐ सौम्याय नमः ।

ॐ भूतभावनाय नमः ।

ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः ।

ॐ असुरकुलनाशनाय नमः ।

ॐ मारघ्नाय नमः ।

ॐ कैलासवासिने नमः ।

ॐ क्षेमक्षेत्राय नमः ।

ॐ बिन्दूत्तमाय नमः ॥ ९६० ॥

 

ॐ आदिकपालाय नमः ।

ॐ बृहल्लोचनाय नमः ।

ॐ भस्मधृते नमः ।

ॐ वीरभद्राय नमः ।

ॐ विषहराय नमः ।

ॐ ईशानवक्त्राय नमः ।

ॐ कारणमूर्तये नमः ।

ॐ महाभूताय नमः ।

ॐ महाडम्भाय नमः ।

ॐ रुद्राय नमः ।

ॐ उन्मत्ताय नमः ।

ॐ त्रेतासाराय नमः ।

ॐ हुङ्कारकाय नमः ।

ॐ अचिन्त्याय नमः ।

ॐ ब्रह्मणे नमः ।

ॐ किङ्किणीधृते नमः ।

ॐ घातुकाय नमः ।

ॐ वीणापञ्चमनिःस्वनिने नमः ।

ॐ श्यामनिभाय नमः ।

ॐ अट्टहासाय नमः ॥ ९८० ॥

 

ॐ रक्तवर्णाय नमः ।

ॐ उग्राय नमः ।

ॐ अङ्गधृते नमः ।

ॐ आधाराय नमः ।

ॐ शत्रुमथनाय नमः ।

ॐ वामपादपुरःस्थिताय नमः ।

ॐ पूर्वफल्गुनीनक्षत्रवासिने नमः ।

ॐ असुरयुद्धकोलाहलाय नमः ।

ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः ।

ॐ चन्द्रमण्डलमध्यगाय नमः ।

ॐ चारुहासाय नमः ।

ॐ तेजःस्वरूपाय नमः ।

ॐ तेजोमूर्तये नमः ।

ॐ भस्मरूपत्रिपुण्ड्राय नमः ।

ॐ भयावहाय नमः ।

ॐ सहस्राक्षाय नमः ।

ॐ सहस्रबाहवे नमः ।

ॐ सहस्रनयनार्चिताय नमः ।

ॐ कुन्दमूलेश्वराय नमः ।

ॐ अघोरमूर्तये नमः ॥ १००० ॥

 

 

 

śrīaghoramūrtisahasranāmāvaliḥ

 

Om̐ śrīgaṇeśāya namaḥ |

śvetāraṇya kṣetre

jalandharāsurasutamaruttavāsuravadhārthamāvirbhūtaḥ

śivo'yaṃ catuḥṣaṣṭimūrtiṣvanya tamaḥ |

aghoravīrabhadro'nyā mūrtiḥ

dakṣādhvaradhvaṃsāya āvirbhūtā |

śrīmahāgaṇapataye namaḥ |

 

Om̐ aghoramūrtisvarūpiṇe namaḥ |

Om̐ kāmikāgamapūjitāya namaḥ |

Om̐ turyacaitanyāya namaḥ |

Om̐ sarvacaitanyāya namaḥ | mekhalāya

Om̐ mahākāyāya namaḥ |

Om̐ agragaṇyāya namaḥ |

Om̐ aṣṭabhujāya namaḥ |

Om̐ brahmacāriṇe namaḥ |

Om̐ kūṭasthacaitanyāya namaḥ |

Om̐ brahmarūpāya namaḥ |

Om̐ brahmavide namaḥ |

Om̐ brahmapūjitāya namaḥ |

Om̐ brahmaṇyāya namaḥ | bṛhadāsyāya

Om̐ vidyādharasupūjitāya namaḥ |

Om̐ aghaghnāya namaḥ |

Om̐ sarvalokapūjitāya namaḥ |

Om̐ sarvadevāya namaḥ |

Om̐ sarvadevapūjitāya namaḥ |

Om̐ sarvaśatruharāya namaḥ |

Om̐ vedabhāvasupūjitāya namaḥ || 20 ||

 

Om̐ sthūlasūkṣmasupūjitāya namaḥ |

Om̐ sarvaj˝āya namaḥ |

Om̐ guṇaśreṣṭhakṛpānidhaye namaḥ |

Om̐ trikoṇamadhyanilayāya namaḥ |

Om̐ pradhānapuruṣāya namaḥ |

Om̐ acintyāya namaḥ |

Om̐ parabrahmaṇe namaḥ |

Om̐ nakṣatramālābharaṇāya namaḥ |

Om̐ tatpadalakṣyārthāya namaḥ |

Om̐ virūpākṣāya namaḥ |

Om̐ śūlapāṇaye namaḥ |

Om̐ trayīmūrtaye namaḥ |

Om̐ somasūryāgnilocanāya namaḥ |

Om̐ vīrabhadrāya namaḥ |

Om̐ bhujaṅgabhūṣaṇāya namaḥ |

Om̐ aṣṭamūrtaye namaḥ |

Om̐ pāpavimocanāya namaḥ |

Om̐ sahasrākṣāya namaḥ |

Om̐ ahampadalakṣyārthāya namaḥ |

Om̐ akhaṇḍānandacidrūpāya namaḥ || 40 ||

 

Om̐ marutvaśironyastapādāya namaḥ |

Om̐ kālacakrapravartakāya namaḥ |

Om̐ kālakālāya namaḥ |

Om̐ kṛṣṇapiṅgalāya namaḥ |

Om̐ karicarmāmbaradharāya namaḥ | gajacarmāmbaradharāya

Om̐ kapāline namaḥ |

Om̐ kapālamālābharaṇāya namaḥ |

Om̐ kaṅkālāya namaḥ |

Om̐ krūrarūpāya namaḥ | kṛśarūpāya

Om̐ kalināśanāya namaḥ |

Om̐ kapaṭavarjitāya namaḥ |

Om̐ kalānāthaśekharāya namaḥ |

Om̐ kandarpakoṭisadṛśāya namaḥ |

Om̐ kamalāsanāya namaḥ |

Om̐ kadambakusumapriyāya namaḥ |

Om̐ saṃhāratāṇḍavāya namaḥ |

Om̐ brahmāṇḍakaraṇḍavisphoṭanāya namaḥ |

Om̐ pralayatāṇḍavāya namaḥ |

Om̐ nandināṭyapriyāya namaḥ |

Om̐ atīndriyāya namaḥ || | 60 ||

 

Om̐ vikārarahitāya namaḥ |

Om̐ śūline namaḥ |

Om̐ vṛṣabhadhvajāya namaḥ |

Om̐ vyālālaṅkṛtāya namaḥ |

Om̐ vyāpyasākṣiṇe namaḥ |

Om̐ viśāradāya namaḥ |

Om̐ vidyādharāya namaḥ |

Om̐ vedavedyāya namaḥ |

Om̐ anantakākāraṇāya namaḥ | anantakakāraṇāya

Om̐ vaiśvānaravilocanāya namaḥ |

Om̐ sthūlasūkṣmavivarjitāya namaḥ |

Om̐ janmajarāmṛtyunivāraṇāya namaḥ |

Om̐ śubhaṅkarāya namaḥ |

Om̐ ūrdhvakeśāya namaḥ |

Om̐ subhānave namaḥ | subhruve

Om̐ bhargāya namaḥ |

Om̐ satyapādine namaḥ | satyavādine

Om̐ dhanādhipāya namaḥ |

Om̐ śuddhacaitanyāya namaḥ |

Om̐ gahvareṣṭhāya namaḥ || 80 ||

 

Om̐ paramātmane namaḥ |

Om̐ parātparāya namaḥ |

Om̐ narasiṃhāya namaḥ |

Om̐ divyāya namaḥ |

Om̐ pramāṇaj˝āya namaḥ |

Om̐ brahmaṇyāya namaḥ |

Om̐ brāhmaṇātmakāya namaḥ |

Om̐ kṛṣṇāya namaḥ |

Om̐ saccidānandāya namaḥ |

Om̐ brahmavidyāpradāyakāya namaḥ |

Om̐ bṛhaspataye namaḥ |

Om̐ sadyojātāya namaḥ |

Om̐ sāmasaṃstutāya namaḥ |

Om̐ aghorāya namaḥ |

Om̐ ānandavapuṣe namaḥ |

Om̐ sarvavidyānāmīśvarāya namaḥ |

Om̐ sarvaśāstrasammatāya namaḥ |

Om̐ īśvarāṇāmadhīśvarāya namaḥ |

Om̐ jagatsṛṣṭisthitilayakāraṇāya namaḥ |

Om̐ samarapriyāya namaḥ || 100 || sramarapriyāya

 

Om̐ mohakāya namaḥ |

Om̐ sahasrākṣāya namaḥ |

Om̐ sahasrāṅghraye namaḥ |

Om̐ mānasaikaparāyaṇāya namaḥ |

Om̐ sahasravadanāmbujāya namaḥ |

Om̐ udāsīnāya namaḥ |

Om̐ maunagamyāya namaḥ |

Om̐ yajanapriyāya namaḥ |

Om̐ asaṃskṛtāya namaḥ |

Om̐ vyālapriyāya namaḥ |

Om̐ bhayaṅkarāya namaḥ |

Om̐ nira˝janāya namaḥ |

Om̐ nirvikārāya namaḥ |

Om̐ nirvikalpāya namaḥ |

Om̐ guṇātītāya namaḥ |

Om̐ guhapriyāya namaḥ |

Om̐ kālāntakavapurdharāya namaḥ |

Om̐ duṣṭadūrāya namaḥ |

Om̐ jagadadhiṣṭhānāya namaḥ |

Om̐ kiṅkiṇīmālālaṅkārāya namaḥ || 120 ||

 

Om̐ durācāraśamanāya namaḥ |

Om̐ sarvasākṣiṇe namaḥ |

Om̐ sarvadāridryakleśanāśanāya namaḥ |

Om̐ ayodaṃṣṭriṇe namaḥ | dhodaṃṣṭriṇe

Om̐ dakṣādhvaraharāya namaḥ |

Om̐ dakṣāya namaḥ |

Om̐ sanakādimunistutāya namaḥ |

Om̐ pa˝caprāṇādhipataye namaḥ |

Om̐ paraśvetarasikāya namaḥ |

Om̐ vighnahantre namaḥ |

Om̐ gūḍhāya namaḥ |

Om̐ satyasaṅkalpāya namaḥ |

Om̐ sukhāvahāya namaḥ |

Om̐ tattvabodhakāya namaḥ |

Om̐ tattveśāya namaḥ |

Om̐ tattvabhāvāya namaḥ |

Om̐ taponilayāya namaḥ |

Om̐ akṣarāya namaḥ |

Om̐ bhedatrayarahitāya namaḥ |

Om̐ maṇibhadrārcitāya namaḥ || 140 ||

 

Om̐ mānyāya namaḥ |

Om̐ māntikāya namaḥ |

Om̐ mahate namaḥ |

Om̐ yaj˝aphalapradāya namaḥ |

Om̐ yaj˝amūrtaye namaḥ |

Om̐ siddheśāya namaḥ |

Om̐ siddhavaibhavāya namaḥ |

Om̐ ravimaṇḍalamadhyasthāya namaḥ |

Om̐ śrutigamyāya namaḥ |

Om̐ vahnimaṇḍalamadhyasthāya namaḥ |

Om̐ varuṇeśvarāya namaḥ |

Om̐ somamaṇḍalamadhyasthāya namaḥ |

Om̐ dakṣiṇāgnilocanāya namaḥ |

Om̐ gārhapatyāya namaḥ |

Om̐ gāyatrīvallabhāya namaḥ |

Om̐ vaṭukāya namaḥ |

Om̐ ūrdhvaretase namaḥ |

Om̐ prauḍhanartanalampaṭāya namaḥ |

Om̐ sarvapramāṇagocarāya namaḥ |

Om̐ mahāmāyāya namaḥ || 160 ||

 

Om̐ mahāgrāsāya namaḥ |

Om̐ mahāvīryāya namaḥ |

Om̐ mahābhujāya namaḥ |

Om̐ mahānandāya namaḥ |

Om̐ mahāskandāya namaḥ |

Om̐ mahendrāya namaḥ |

Om̐ bhrāntij˝ānanāśakāya namaḥ | bhrāntij˝ānanāśanāya

Om̐ mahāsenagurave namaḥ |

Om̐ atīndriyagamyāya namaḥ |

Om̐ dīrghabāhave namaḥ |

Om̐ manovācāmagocarāya namaḥ |

Om̐ kāmabhinnāya namaḥ |

Om̐ j˝ānaliṅgāya namaḥ |

Om̐ j˝ānagamyāya namaḥ |

Om̐ śrutibhiḥ stutavaibhavāya namaḥ |

Om̐ diśāmpataye namaḥ |

Om̐ nāmarūpavivarjitāya namaḥ |

Om̐ sarvendriyagocarāya namaḥ |

Om̐ rathantarāya namaḥ |

Om̐ sarvopaniṣadāśrayāya namaḥ || 180 ||

 

Om̐ akhaṇḍāmaṇḍalamaṇḍitāya namaḥ |

Om̐ dhyānagamyāya namaḥ |

Om̐ antaryāmiṇe namaḥ |

Om̐ kūṭasthāya namaḥ |

Om̐ kūrmapīṭhasthāya namaḥ |

Om̐ sarvendriyāgocarāya namaḥ |

Om̐ khaḍgāyudhāya namaḥ |

Om̐ vauṣaṭkārāya namaḥ |

Om̐ huṃ phaṭkarāya namaḥ |

Om̐ māyāyaj˝avimocakāya namaḥ |

Om̐ kalāpūrṇāya namaḥ |

Om̐ surāsuranamaskṛtāya namaḥ |

Om̐ niṣkalāya namaḥ |

Om̐ surārikulanāśanāya namaḥ |

Om̐ brahmavidyāgurave namaḥ |

Om̐ īśānagurave namaḥ |

Om̐ pradhānapuruṣāya namaḥ |

Om̐ karmaṇe namaḥ |

Om̐ puṇyarūpāya namaḥ |

Om̐ kāryāya namaḥ || 200 ||

 

Om̐ kāraṇāya namaḥ |

Om̐ adhiṣṭhānāya namaḥ |

Om̐ anādinidhanāya namaḥ |

Om̐ sadāśivāya namaḥ |

Om̐ sarvasākṣiṇe namaḥ |

Om̐ niyantre namaḥ |

Om̐ niyamāya namaḥ |

Om̐ yugāmayāya namaḥ |

Om̐ vāgmine namaḥ |

Om̐ lokagurave namaḥ |

Om̐ parabrahmaṇe namaḥ |

Om̐ vedātmane namaḥ |

Om̐ śāntāya namaḥ |

Om̐ brahmacaitanyāya namaḥ |

Om̐ catuḥ ṣaṣṭikalāgurave namaḥ |

Om̐ mantrātmane namaḥ |

Om̐ mantramūrtaye namaḥ |

Om̐ mantratantrapravartakāya namaḥ |

Om̐ mantriṇe namaḥ |

Om̐ mahāśūladharāya namaḥ || 220 ||

 

Om̐ jagatpuṣe namaḥ | dvapuṣe

Om̐ jagatkartre namaḥ |

Om̐ jaganmūrtaye namaḥ |

Om̐ tatpadalakṣyārthāya namaḥ |

Om̐ saccidānandāya namaḥ |

Om̐ śivaj˝ānapradāyakāya namaḥ |

Om̐ ahaṅkārāya namaḥ |

Om̐ asurāntaḥpurākrāntakāya namaḥ |

Om̐ jayabherīnināditāya namaḥ |

Om̐ sphuṭāṭṭahāsasaṅkṣiptamarutvāsuramārakāya namaḥ |

Om̐ mahākrodhāya namaḥ |

Om̐ mahābalaparākramāya namaḥ |

Om̐ mahāsiddhaye namaḥ |

Om̐ niṣkalaṅkāya namaḥ |

Om̐ mahānubhavāya namaḥ |

Om̐ mahādhanuṣe namaḥ |

Om̐ mahābāṇāya namaḥ |

Om̐ mahākhaḍgāya namaḥ |

Om̐ durguṇadveṣiṇe namaḥ |

Om̐ kamalāsanapūjitāya namaḥ || 240 ||

 

Om̐ kalikalmaṣanāśanāya namaḥ |

Om̐ nāgasūtravilasaccitāmakuṭikāya namaḥ | nāgasūtravilasaccitāmakuṭitāya

Om̐ raktapītāmbaradharāya namaḥ |

Om̐ raktapuṣpaśobhitāya namaḥ |

Om̐ raktacandanalepitāya namaḥ |

Om̐ svāhākārāya namaḥ |

Om̐ svadhākārāya namaḥ |

Om̐ āhutaye namaḥ |

Om̐ havanapriyāya namaḥ |

Om̐ havyāya namaḥ |

Om̐ hotre namaḥ |

Om̐ aṣṭamūrtaye namaḥ |

Om̐ kalākāṣṭhākṣaṇātmakāya namaḥ |

Om̐ muhūrtāya namaḥ |

Om̐ ghaṭikārūpāya namaḥ |

Om̐ yāmāya namaḥ |

Om̐ yāmātmakāya namaḥ |

Om̐ pūrvāhnarūpāya namaḥ |

Om̐ madhyāhnarūpāya namaḥ |

Om̐ sāyāhnarūpāya namaḥ || 260 ||

 

Om̐ aparāhṇāya namaḥ |

Om̐ atithiprāṇāya namaḥ |

Om̐ prajāgarāya namaḥ |

Om̐ vedyāya namaḥ |

Om̐ vedayitre namaḥ |

Om̐ vaidyeśāya namaḥ |

Om̐ vedabhṛte namaḥ |

Om̐ satyasandhāya namaḥ |

Om̐ viduṣe namaḥ |

Om̐ vidvajjanapriyāya namaḥ |

Om̐ viśvagoptre namaḥ |

Om̐ viśvatomukhāya namaḥ |

Om̐ vīreśāya namaḥ |

Om̐ mahāśūrabhayaṅkarāya namaḥ |

Om̐ ekavīrāya namaḥ |

Om̐ śāmbhavāya namaḥ |

Om̐ atigambhīrāya namaḥ |

Om̐ gambhīrahṛdayāya namaḥ |

Om̐ cakrapāṇipūjitāya namaḥ |

Om̐ sarvalokābhirakṣakāya namaḥ || 280 ||

 

Om̐ akalmaṣāya namaḥ |

Om̐ kalikalmaṣanāśanāya namaḥ |

Om̐ kalmaṣaghnāya namaḥ |

Om̐ kāmakrodhavivarjitāya namaḥ |

Om̐ sattvamūrtaye namaḥ |

Om̐ rajomūrtaye namaḥ |

Om̐ tamomūrtaye namaḥ |

Om̐ prakāśarūpāya namaḥ |

Om̐ prakāśaniyāmakāya namaḥ |

Om̐ analāya namaḥ |

Om̐ kanakācalakārmukāya namaḥ |

Om̐ vidrumākṛtaye namaḥ |

Om̐ vijayākrāntāya namaḥ |

Om̐ vighātine namaḥ |

Om̐ avinītajanadhvaṃsine namaḥ |

Om̐ avinītajananiyantre namaḥ |

Om̐ svayambhuve namaḥ |

Om̐ āptāya namaḥ |

Om̐ agrāhyarūpāya namaḥ |

Om̐ sugrāhyāya namaḥ || 300 ||

 

Om̐ lokasmitākṣāya namaḥ | lokasitākṣāya

Om̐ arimardanāya namaḥ |

Om̐ tridhāmne namaḥ |

Om̐ trilokanilayāya namaḥ |

Om̐ śarmaṇe namaḥ |

Om̐ viśvaretase namaḥ |

Om̐ ādityāya namaḥ |

Om̐ sarvadarśakāya namaḥ | sarvadarśanāya

Om̐ sarvayogaviniḥsṛtāya namaḥ |

Om̐ vasave namaḥ |

Om̐ vasumanase namaḥ |

Om̐ devāya namaḥ |

Om̐ vasuretase namaḥ |

Om̐ vasupradāya namaḥ |

Om̐ sarvadarśanāya namaḥ |

Om̐ vṛṣākṛtaye namaḥ |

Om̐ mahārudrāya namaḥ |

Om̐ vṛṣārūḍhāya namaḥ |

Om̐ vṛṣakarmaṇe namaḥ |

Om̐ rudrātmane namaḥ || 320 ||

 

Om̐ rudrasambhavāya namaḥ |

Om̐ anekamūrtaye namaḥ |

Om̐ anekabāhave namaḥ |

Om̐ sarvavedāntagocarāya namaḥ |

Om̐ purāṇapuruṣāya namaḥ |

Om̐ kṛṣṇakeśāya namaḥ |

Om̐ bhotreyāya namaḥ | ??

Om̐ vīrasevitāya namaḥ |

Om̐ mohagītapriyāya namaḥ |

Om̐ bhujaṅgabhūṣaṇāya namaḥ |

Om̐ varavīravighnāya namaḥ |

Om̐ yuddhaharṣaṇāya namaḥ |

Om̐ sanmārgadarśakāya namaḥ |

Om̐ mārgadāyakāya namaḥ |

Om̐ mārgapālakāya namaḥ |

Om̐ daityamardanāya namaḥ |

Om̐ marute namaḥ |

Om̐ somasutāya namaḥ |

Om̐ somabhṛte namaḥ |

Om̐ somabhūṣaṇāya namaḥ || 340 ||

 

Om̐ somapriyāya namaḥ |

Om̐ sarpahārāya namaḥ |

Om̐ sarpasāyakāya namaḥ |

Om̐ amṛtyave namaḥ |

Om̐ camarārātimṛtyave namaḥ |

Om̐ mṛtyu˝jayarūpāya namaḥ |

Om̐ mandārakusumapriyāya namaḥ |

Om̐ surārādhyāya namaḥ |

Om̐ sumukhāya namaḥ |

Om̐ vṛṣaparvaṇe namaḥ |

Om̐ vṛṣodarāya namaḥ |

Om̐ triśūladhārakāya namaḥ |

Om̐ siddhapūjitāya namaḥ |

Om̐ amṛtāṃśave namaḥ |

Om̐ amṛtāya namaḥ |

Om̐ amṛtaprabhave namaḥ |

Om̐ auṣadhāya namaḥ |

Om̐ lamboṣṭhāya namaḥ |

Om̐ prakāśarūpāya namaḥ |

Om̐ bhavamocanāya namaḥ || 360 ||

 

Om̐ bhāskarānugrahāya namaḥ |

Om̐ bhānuvārapriyāya namaḥ |

Om̐ bhayaṅkarāsanāya namaḥ |

Om̐ caturyugavidhātre namaḥ |

Om̐ yugadharmapravartakāya namaḥ |

Om̐ adharmaśatrave namaḥ |

Om̐ mithunādhipapūjitāya namaḥ |

Om̐ yogarūpāya namaḥ |

Om̐ yogaj˝āya namaḥ |

Om̐ yogapāragāya namaḥ |

Om̐ saptagurumukhāya namaḥ |

Om̐ mahāpuruṣavikramāya namaḥ |

Om̐ yugāntakṛte namaḥ |

Om̐ yugādyāya namaḥ |

Om̐ dṛśyādṛśyasvarūpāya namaḥ |

Om̐ sahasrajite namaḥ |

Om̐ sahasralocanāya namaḥ |

Om̐ sahasralakṣitāya namaḥ |

Om̐ sahasrāyudhamaṇḍitāya namaḥ |

Om̐ sahasradvijakuntalāya namaḥ || 380 || sahasradvijakundalāya

Om̐ anantarasaṃhartre namaḥ |

Om̐ supratiṣṭhāya namaḥ |

Om̐ sukhakarāya namaḥ |

Om̐ akrodhāya namaḥ |

Om̐ krodhahantre namaḥ |

Om̐ śatrukrodhavimardanāya namaḥ |

Om̐ viśvamūrtaye namaḥ |

Om̐ viśvabāhave namaḥ |

Om̐ viśvadhṛte namaḥ |

Om̐ viśvatomukhāya namaḥ |

Om̐ viśveśāya namaḥ |

Om̐ viśvasaṃsthāpanāya namaḥ |

Om̐ viśvamātre namaḥ |

Om̐ viśvarūpadarśanāya namaḥ |

Om̐ viśvabhūtāya namaḥ |

Om̐ divyabhūmimaṇḍitāya namaḥ |

Om̐ apānnidhaye namaḥ |

Om̐ annakartre namaḥ |

Om̐ annauṣadhāya namaḥ |

Om̐ vinayojjvalāya namaḥ || 400 ||

 

Om̐ ambhojamaulaye namaḥ |

Om̐ ujjṛmbhāya namaḥ |

Om̐ prāṇajīvāya namaḥ |

Om̐ prāṇapradāyakāya namaḥ |

Om̐ dhairyanilayāya namaḥ |

Om̐ dhanādhyakṣāya namaḥ |

Om̐ padmāsanāya namaḥ |

Om̐ padmāṅghraye namaḥ |

Om̐ padmasaṃsthitāya namaḥ |

Om̐ oṅkārātmane namaḥ |

Om̐ oṅkāryātmane namaḥ |

Om̐ kamalāsanasthitāya namaḥ |

Om̐ karmavardhanāya namaḥ |

Om̐ triśarīrāya namaḥ |

Om̐ śarīratrayanāyakāya namaḥ |

Om̐ śarīraparākramāya namaḥ |

Om̐ jāgratprapa˝cādhipataye namaḥ |

Om̐ saptalokābhimānavate namaḥ |

Om̐ suṣuptyavasthābhimānavate namaḥ |

Om̐ sarvasākṣiṇe namaḥ || 420 ||

 

Om̐ vīrāyudhāya namaḥ |

Om̐ vīraghoṣāya namaḥ |

Om̐ vīrāyudhakarojjvalāya namaḥ |

Om̐ sarvalakṣaṇasampannāya namaḥ |

Om̐ śarabhāya namaḥ |

Om̐ bhīmavikramāya namaḥ |

Om̐ hetuhetumadāśrayāya namaḥ |

Om̐ akṣobhyāya namaḥ |

Om̐ rakṣodāraṇavikramāya namaḥ | rakṣomāraṇavikramāya

Om̐ guṇaśreṣṭhāya namaḥ |

Om̐ nirudyogāya namaḥ |

Om̐ mahāyogine namaḥ |

Om̐ mahāprāṇāya namaḥ |

Om̐ maheśvaramanoharāya namaḥ |

Om̐ amṛtaharāya namaḥ |

Om̐ amṛtabhāṣiṇe namaḥ |

Om̐ akṣobhyāya namaḥ |

Om̐ kṣobhakartre namaḥ |

Om̐ kṣemiṇe namaḥ |

Om̐ kṣemavate namaḥ || 440 ||

 

Om̐ kṣemavardhakāya namaḥ | kṣemavardhanāya

Om̐ dharmādharmavidāṃ śreṣṭhāya namaḥ |

Om̐ varadhīrāya namaḥ |

Om̐ sarvadaityabhayaṅkarāya namaḥ |

Om̐ śatrughnāya namaḥ |

Om̐ saṃsārāmayabheṣajāya namaḥ |

Om̐ vīrāsanānandakāriṇe namaḥ |

Om̐ varapradāya namaḥ |

Om̐ dakṣapādapralambitāya namaḥ |

Om̐ ahaṅkāriṇe namaḥ |

Om̐ anantāya namaḥ |

Om̐ āḍhyāya namaḥ |

Om̐ ārtasaṃrakṣaṇāya namaḥ |

Om̐ uruparākramāya namaḥ |

Om̐ ugralocanāya namaḥ |

Om̐ unmattāya namaḥ |

Om̐ vidyārūpiṇe namaḥ |

Om̐ mahāyogine namaḥ |

Om̐ śuddhaj˝ānine namaḥ |

Om̐ pinākadhṛte namaḥ || 460 ||

 

Om̐ raktālaṅkārasarvāṅgāya namaḥ |

Om̐ raktamālājaṭādharāya namaḥ |

Om̐ gaṅgādharāya namaḥ |

Om̐ acalavāsine namaḥ |

Om̐ aprameyāya namaḥ |

Om̐ bhaktavatsalāya namaḥ |

Om̐ brahmarūpiṇe namaḥ |

Om̐ jagadvyāpine namaḥ |

Om̐ purāntakāya namaḥ |

Om̐ pītāmbaravibhūṣaṇāya namaḥ |

Om̐ mokṣadāyine namaḥ |

Om̐ daityādhīśāya namaḥ |

Om̐ jagatpataye namaḥ |

Om̐ kṛṣṇatanave namaḥ |

Om̐ gaṇādhipāya namaḥ |

Om̐ sarvadevairalaṅkṛtāya namaḥ |

Om̐ yaj˝anāthāya namaḥ |

Om̐ kratudhvaṃsine namaḥ |

Om̐ yaj˝abhoktre namaḥ |

Om̐ yaj˝āntakāya namaḥ || 480 ||

 

Om̐ bhaktānugrahamūrtaye namaḥ |

Om̐ bhaktasevyāya namaḥ |

Om̐ nāgarājairalaṅkṛtāya namaḥ |

Om̐ śāntarūpiṇe namaḥ |

Om̐ mahārūpiṇe namaḥ |

Om̐ sarvalokavibhūṣaṇāya namaḥ |

Om̐ munisevyāya namaḥ |

Om̐ surottamāya namaḥ |

Om̐ bhagavate namaḥ |

Om̐ agnicandrārkalocanāya namaḥ |

Om̐ jagatsṛṣṭaye namaḥ |

Om̐ jagadbhoktre namaḥ |

Om̐ jagadgoptre namaḥ |

Om̐ jagaddhavaṃsine namaḥ |

Om̐ mahādevāya namaḥ |

Om̐ siddhasaṅghasamarcitāya namaḥ |

Om̐ vyomamūrtaye namaḥ |

Om̐ bhaktānāmiṣṭakāmyārthaphalapradāya namaḥ |

Om̐ parabrahmamūrtaye namaḥ |

Om̐ anāmayāya namaḥ || 500 ||

 

Om̐ vedavedāntatattvārthāya namaḥ |

Om̐ catuḥṣaṣṭikalānidhaye namaḥ |

Om̐ bhavarogabhayadhvaṃsine namaḥ |

Om̐ brahmacāriṇe namaḥ |

Om̐ rājayakṣmādirogāṇāṃ vinihantre namaḥ |

Om̐ puruṣottamāya namaḥ |

Om̐ nirālambāya namaḥ |

Om̐ pūrvajāya namaḥ |

Om̐ dharmiṣṭhāya namaḥ |

Om̐ gāyatrīpriyāya namaḥ |

Om̐ antyakālādhipāya namaḥ |

Om̐ catuḥṣaṣṭikalānidhaye namaḥ |

Om̐ bhavarogabhayadhvaṃsine namaḥ |

Om̐ brahmacāriṇe namaḥ |

Om̐ nirmalāya namaḥ |

Om̐ nirmamāya namaḥ |

Om̐ śaraṇyāya namaḥ |

Om̐ vareṇyāya namaḥ |

Om̐ mahābalaparākramāya namaḥ |

Om̐ munipriyāya namaḥ || 520 ||

 

Om̐ niṣkalaṅkāya namaḥ |

Om̐ kālapāśanighātāya namaḥ |

Om̐ prāṇasaṃrakṣaṇāya namaḥ |

Om̐ phālanetrāya namaḥ |

Om̐ nandikeśvarapriyāya namaḥ |

Om̐ śikhājvālāvihitāya namaḥ |

Om̐ sarpakuṇḍaladhāriṇe namaḥ |

Om̐ karuṇārasasindhave namaḥ |

Om̐ antakarakṣakāya namaḥ |

Om̐ akhilāgamavedyāya namaḥ |

Om̐ viśvarūpapriyāya namaḥ |

Om̐ vadanīyāya namaḥ |

Om̐ īśāya namaḥ |

Om̐ suprasannāya namaḥ |

Om̐ suśūlāya namaḥ |

Om̐ suvarcase namaḥ |

Om̐ vasupradāya namaḥ |

Om̐ vasundharāya namaḥ |

Om̐ ugrarūpāya namaḥ |

Om̐ hṛṣīkeśāya namaḥ || 540 ||

 

Om̐ nirjarāya namaḥ |

Om̐ rugghantre namaḥ |

Om̐ ujjvalatejase namaḥ |

Om̐ āśaraṇyāya namaḥ |

Om̐ janmamṛtyujarāvyādhivivarjitāya namaḥ |

Om̐ antarbahiḥ prakāśāya namaḥ |

Om̐ ātmarūpiṇe namaḥ |

Om̐ ādimadhyāntarahitāya namaḥ |

Om̐ sadārādhyāya namaḥ |

Om̐ sādhupūjitāya namaḥ |

Om̐ jitendriyāya namaḥ |

Om̐ śiṣṭapālakāya namaḥ |

Om̐ aṣṭamūrtipriyāya namaḥ |

Om̐ aṣṭabhujāya namaḥ |

Om̐ jayaphalapradāya namaḥ |

Om̐ bhavabandhavimocanāya namaḥ |

Om̐ bhuvanapālakāya namaḥ |

Om̐ sakalārtiharāya namaḥ |

Om̐ sanakādimunistutyāya namaḥ |

Om̐ mahāśūrāya namaḥ || 560 ||

 

Om̐ mahāraudrāya namaḥ |

Om̐ mahābhadrāya namaḥ |

Om̐ mahākrūrāya namaḥ |

Om̐ tāpapāpavirjitāya namaḥ |

Om̐ vīrabhadravilayāya namaḥ |

Om̐ kṣetrapriyāya namaḥ |

Om̐ vītarāgāya namaḥ |

Om̐ vītabhayāya namaḥ |

Om̐ vijvarāya namaḥ |

Om̐ viśvakāraṇāya namaḥ |

Om̐ nānābhayanikṛntanāya namaḥ |

Om̐ kamanīyāya namaḥ |

Om̐ dayāsārāya namaḥ |

Om̐ bhayaghnāya namaḥ |

Om̐ bhavyaphaladāya namaḥ |

Om̐ sadguṇādhyakṣāya namaḥ |

Om̐ sarvakaṣṭanivāraṇāya namaḥ |

Om̐ duḥkhabha˝janāya namaḥ |

Om̐ duḥsvapnanāśanāya namaḥ |

Om̐ duṣṭagarvavimocanāya namaḥ || 580 ||

 

Om̐ śastravidyāviśāradāya namaḥ |

Om̐ yāmyadiṅmukhāya namaḥ |

Om̐ sakalavaśyāya namaḥ |

Om̐ dṛḍhavratāya namaḥ |

Om̐ dṛḍhaphalāya namaḥ |

Om̐ śrutijālaprabodhāya namaḥ |

Om̐ satyavatsalāya namaḥ |

Om̐ śreyasāmpataye namaḥ |

Om̐ vedatattvaj˝āya namaḥ |

Om̐ trivargaphaladāya namaḥ |

Om̐ bandhavimocakāya namaḥ |

Om̐ sarvarogapraśamanāya namaḥ |

Om̐ śikhivarṇāya namaḥ |

Om̐ adhvarāsaktāya namaḥ |

Om̐ vīraśreṣṭhāya namaḥ |

Om̐ cittaśuddhikarāya namaḥ |

Om̐ surārādhyāya namaḥ |

Om̐ dhanyāya namaḥ |

Om̐ adhiparāya namaḥ |

Om̐ dhiṣaṇāya namaḥ || 600 ||

 

Om̐ devapūjitāya namaḥ |

Om̐ dhanurdharāya namaḥ |

Om̐ haraye namaḥ |

Om̐ bhuvanādhyakṣāya namaḥ |

Om̐ bhuktimuktiphalapradāya namaḥ |

Om̐ cāruśīlāya namaḥ |

Om̐ cārurūpāya namaḥ |

Om̐ nidhaye namaḥ |

Om̐ sarvalakṣaṇasampannāya namaḥ |

Om̐ sarvāvaguṇavarjitāya namaḥ |

Om̐ manasvine namaḥ |

Om̐ mānadāyakāya namaḥ |

Om̐ māyātītāya namaḥ |

Om̐ mahāśayāya namaḥ |

Om̐ mahābalaparākramāya namaḥ |

Om̐ kambugrīvāya namaḥ |

Om̐ kalādharāya namaḥ |

Om̐ karuṇārasasampūrṇāya namaḥ |

Om̐ cintitārthapradāyakāya namaḥ |

Om̐ mahāṭṭahāsāya namaḥ || 620 ||

 

Om̐ mahāmataye namaḥ |

Om̐ bhavapāśavimocakāya namaḥ |

Om̐ santānaphaladāyakāya namaḥ |

Om̐ sarveśvarapadadāya namaḥ |

Om̐ sukhāsanopaviṣṭāya namaḥ |

Om̐ ghanānandāya namaḥ |

Om̐ ghanarūpāya namaḥ |

Om̐ ghanasāravilocanāya namaḥ |

Om̐ mahanīyaguṇātmane namaḥ |

Om̐ nīlavarṇāya namaḥ |

Om̐ vidhirūpāya namaḥ |

Om̐ vajradehāya namaḥ |

Om̐ kūrmāṅgāya namaḥ |

Om̐ avidyāmūlanāśanāya namaḥ |

Om̐ kaṣṭaughanāśanāya namaḥ |

Om̐ śrotragamyāya namaḥ |

Om̐ paśūnāṃ pataye namaḥ |

Om̐ kāṭhinyamānasāya namaḥ |

Om̐ dhīrāya namaḥ |

Om̐ divyadehāya namaḥ || 640 ||

 

Om̐ daityanāśakarāya namaḥ |

Om̐ krūrabha˝janāya namaḥ |

Om̐ bhavabhītiharāya namaḥ |

Om̐ nīlajīmūtasaṅkāśāya namaḥ |

Om̐ khaḍgakheṭakadhāriṇe namaḥ |

Om̐ meghavarṇāya namaḥ |

Om̐ tīkṣṇadaṃṣṭrakāya namaḥ |

Om̐ kaṭhināṅgāya namaḥ |

Om̐ kṛṣṇanāgakuṇḍalāya namaḥ |

Om̐ tamorūpāya namaḥ |

Om̐ śyāmātmane namaḥ |

Om̐ nīlalohitāya namaḥ |

Om̐ mahāsaukhyapradāya namaḥ |

Om̐ raktavarṇāya namaḥ |

Om̐ pāpakaṇṭakāya namaḥ |

Om̐ krodhanidhaye namaḥ |

Om̐ kheṭabāṇadharāya namaḥ |

Om̐ ghaṇṭādhāriṇe namaḥ |

Om̐ vetāladhāriṇe namaḥ |

Om̐ kapālahastāya namaḥ || 660 ||

 

Om̐ ḍamarukahastāya namaḥ |

Om̐ nāgabhūṣacaturdaśāya namaḥ |

Om̐ vṛścikābharaṇāya namaḥ |

Om̐ antarvedine namaḥ |

Om̐ bṛhadīśvarāya namaḥ |

Om̐ utpātarūpadharāya namaḥ |

Om̐ kālāgninibhāya namaḥ |

Om̐ sarvaśatrunāśanāya namaḥ |

Om̐ caitanyāya namaḥ |

Om̐ vīrarudrāya namaḥ |

Om̐ mahākoṭisvarūpiṇe namaḥ |

Om̐ nāgayaj˝opavītāya namaḥ |

Om̐ sarvasiddhikarāya namaḥ |

Om̐ bhūlokāya namaḥ |

Om̐ yauvanāya namaḥ |

Om̐ bhūmarūpāya namaḥ |

Om̐ yogapaṭṭadharāya namaḥ |

Om̐ baddhapadmāsanāya namaḥ |

Om̐ karālabhūtanilayāya namaḥ |

Om̐ bhūtamālādhāriṇe namaḥ || 680 ||

 

Om̐ bhetālasuprītāya namaḥ |

Om̐ āvṛtapramathāya namaḥ |

Om̐ bhūtāya namaḥ |

Om̐ huṅkārabhūtāya namaḥ |

Om̐ kālakālātmane namaḥ |

Om̐ jagannāthārcitāya namaḥ |

Om̐ kanakābharaṇabhūṣitāya namaḥ |

Om̐ kahlāramāline namaḥ |

Om̐ kusumapriyāya namaḥ |

Om̐ mandārakusumārcitāya namaḥ |

Om̐ cāmpeyakusumāya namaḥ |

Om̐ raktasiṃhāsanāya namaḥ |

Om̐ rājarājārcitāya namaḥ |

Om̐ ramyāya namaḥ |

Om̐ rakṣaṇacaturāya namaḥ |

Om̐ naṭananāyakāya namaḥ |

Om̐ kandarpanaṭanāya namaḥ |

Om̐ śambhave namaḥ |

Om̐ vīrakhaḍgavilayanāya namaḥ |

Om̐ sarvasaubhāgyavardhanāya namaḥ || 700 ||

 

Om̐ kṛṣṇagandhānulepanāya namaḥ |

Om̐ devatīrthapriyāya namaḥ |

Om̐ divyāmbujāya namaḥ |

Om̐ divyagandhānulepanāya namaḥ |

Om̐ devasiddhagandharvasevitāya namaḥ |

Om̐ ānandarūpiṇe namaḥ |

Om̐ sarvaniṣevitāya namaḥ |

Om̐ vedāntavimalāya namaḥ |

Om̐ aṣṭavidyāpāragāya namaḥ |

Om̐ guruśreṣṭhāya namaḥ |

Om̐ satyaj˝ānamayāya namaḥ |

Om̐ nirmalāya namaḥ |

Om̐ nirahaṅkṛtaye namaḥ |

Om̐ suśāntāya namaḥ |

Om̐ saṃhāravaṭave namaḥ |

Om̐ kalaṅkarahitāya namaḥ |

Om̐ iṣṭakāmyaphalapradāya namaḥ |

Om̐ triṇetrāya namaḥ |

Om̐ kambukaṇṭhāya namaḥ |

Om̐ mahāprabhave namaḥ || 720 ||

 

Om̐ sadānandāya namaḥ |

Om̐ sadā dhyeyāya namaḥ |

Om̐ trijagadgurave namaḥ |

Om̐ tṛptāya namaḥ |

Om̐ vipulāṃsāya namaḥ |

Om̐ viśāradāya namaḥ |

Om̐ viśvagoptre namaḥ |

Om̐ vibhāvasave namaḥ |

Om̐ sadāpūjyāya namaḥ |

Om̐ sadāstotavyāya namaḥ |

Om̐ īśarūpāya namaḥ |

Om̐ īśānāya namaḥ |

Om̐ jagadānandakārakāya namaḥ |

Om̐ marutvāsuranāśakāya namaḥ |

Om̐ kālāntakāya namaḥ |

Om̐ kāmarahitāya namaḥ |

Om̐ tripurahāriṇe namaḥ |

Om̐ makhadhvaṃsine namaḥ |

Om̐ mahāyogine namaḥ |

Om̐ mattagarvavināśanāya namaḥ || 740 ||

 

Om̐ j˝ānadāya namaḥ |

Om̐ mokṣadāyine namaḥ |

Om̐ duṣṭadūrāya namaḥ |

Om̐ divākarāya namaḥ |

Om̐ aṣṭamūrtisvarūpiṇe namaḥ |

Om̐ anantāya namaḥ |

Om̐ prabhāmaṇḍalamadhyagāya namaḥ |

Om̐ mīmāṃsādāyakāya namaḥ |

Om̐ maṅgalāṅgāya namaḥ |

Om̐ mahātanave namaḥ |

Om̐ mahāsūkṣmāya namaḥ |

Om̐ satyamūrtisvarūpiṇe namaḥ |

Om̐ sanātanāya namaḥ |

Om̐ anādinidhanāya namaḥ |

Om̐ vāsudevāya namaḥ |

Om̐ takṣakāya namaḥ |

Om̐ kārkoṭakāya namaḥ |

Om̐ mahāpadmāya namaḥ |

Om̐ padmarāgāya namaḥ |

Om̐ śaṅkarāya namaḥ || 760 ||

 

Om̐ śaṅkhapālāya namaḥ |

Om̐ gulikāya namaḥ |

Om̐ sarpanāyakāya namaḥ |

Om̐ bahupuṣpārcitāya namaḥ |

Om̐ dakṣāya namaḥ |

Om̐ akṣarāya namaḥ |

Om̐ puṇyamūrtaye namaḥ |

Om̐ dhanapradāyakāya namaḥ |

Om̐ śuddhadehāya namaḥ |

Om̐ śokahāriṇe namaḥ |

Om̐ lābhadāyine namaḥ |

Om̐ ramyapūjitāya namaḥ |

Om̐ phaṇāmaṇḍalamaṇḍitāya namaḥ |

Om̐ agninetrāya namaḥ |

Om̐ aca˝calāya namaḥ |

Om̐ apasmāranāśakāya namaḥ |

Om̐ bhūtanāthāya namaḥ |

Om̐ bhūtātmane namaḥ |

Om̐ bhūtabhāvanāya namaḥ |

Om̐ kṣetraj˝āya| namaḥ || 780 ||

 

Om̐ kṣetrapālāya namaḥ |

Om̐ kṣetradāya namaḥ |

Om̐ kapardine namaḥ |

Om̐ siddhadevāya namaḥ |

Om̐ trisandhinilayāya namaḥ |

Om̐ siddhasevitāya namaḥ |

Om̐ kalātmane namaḥ |

Om̐ śivāya namaḥ |

Om̐ kāṣṭhāyai namaḥ |

Om̐ bahunetrāya namaḥ |

Om̐ raktapālāya namaḥ |

Om̐ kharvāya namaḥ |

Om̐ smarāntakāya namaḥ |

Om̐ virāgiṇe namaḥ |

Om̐ pāvanāya namaḥ |

Om̐ kālakālāya namaḥ |

Om̐ pratibhānave namaḥ |

Om̐ dhanapataye namaḥ |

Om̐ dhanadāya namaḥ |

Om̐ yogadāya namaḥ || 800 ||

 

Om̐ jvalannetrāya namaḥ |

Om̐ ṭaṅkāya namaḥ |

Om̐ triśikhāya namaḥ |

Om̐ kāntāya namaḥ |

Om̐ śāntajanapriyāya namaḥ |

Om̐ dhūrdharāya namaḥ |

Om̐ prabhave namaḥ |

Om̐ paśupataye namaḥ |

Om̐ paripālakāya namaḥ |

Om̐ vaṭukāya namaḥ |

Om̐ hariṇāya namaḥ |

Om̐ bāndhavāya namaḥ |

Om̐ aṣṭādhārāya namaḥ |

Om̐ ṣaḍādhārāya namaḥ |

Om̐ anīśvarāya namaḥ |

Om̐ j˝ānacakṣuṣe namaḥ |

Om̐ tapomayāya namaḥ |

Om̐ jighrāṇāya namaḥ |

Om̐ bhūtarājāya namaḥ |

Om̐ bhūtasaṃhantre namaḥ || 820 ||

 

Om̐ daityahāriṇe namaḥ |

Om̐ sarvaśaktyadhipāya namaḥ |

Om̐ śuddhātmane namaḥ |

Om̐ paramantraparākramāya namaḥ |

Om̐ vaśyāya namaḥ |

Om̐ sarvopadravanāśanāya namaḥ |

Om̐ vaidyanāthāya namaḥ |

Om̐ sarvaduḥkhanivāraṇāya namaḥ |

Om̐ bhūtaghne namaḥ |

Om̐ bhasmāṅgāya namaḥ |

Om̐ anādibhūtāya namaḥ |

Om̐ bhīmaparākramāya namaḥ |

Om̐ śaktihastāya namaḥ |

Om̐ pāpaughanāśakāya namaḥ |

Om̐ sureśvarāya namaḥ |

Om̐ khecarāya namaḥ |

Om̐ asitāṅgabhairavāya namaḥ |

Om̐ rudra bhairavāya namaḥ | rudru bhairavāya

Om̐ caṇḍabhairavāya namaḥ |

Om̐ krodhabhairavāya namaḥ || 840 ||

 

Om̐ unmattabhairavāya namaḥ |

Om̐ kapālibhairavāya namaḥ |

Om̐ bhīṣaṇabhairavāya namaḥ |

Om̐ saṃhārabhairavāya namaḥ |

Om̐ svarṇākarṣaṇabhairavāya namaḥ |

Om̐ vaśyākarṣaṇabhairavāya namaḥ |

Om̐ baḍavānalabhairavāya namaḥ |

Om̐ śoṣaṇabhairavāya namaḥ |

Om̐ śuddhabuddhāya namaḥ |

Om̐ anantamūrtaye namaḥ |

Om̐ tejaḥsvarūpāya namaḥ |

Om̐ nirāmayāya namaḥ |

Om̐ kāntāya namaḥ |

Om̐ nirātaṅkāya namaḥ |

Om̐ nirālambāya namaḥ |

Om̐ ātmārāmāya namaḥ |

Om̐ viśvarūpiṇe namaḥ |

Om̐ sarvarūpāya namaḥ |

Om̐ kālahantre namaḥ |

Om̐ manasvine namaḥ || 860 ||

 

Om̐ viśvamātre namaḥ |

Om̐ jagaddhātre namaḥ |

Om̐ jaṭilāya namaḥ |

Om̐ virāgāya namaḥ |

Om̐ pavitrāya namaḥ |

Om̐ pāpatrayanāśanāya namaḥ |

Om̐ nādarūpāya namaḥ |

Om̐ ārādhyāya namaḥ |

Om̐ sārāya namaḥ |

Om̐ anantamāyine namaḥ |

Om̐ dharmiṣṭhāya namaḥ |

Om̐ variṣṭhāya namaḥ |

Om̐ varadāya namaḥ |

Om̐ paramapremamantrāya namaḥ |

Om̐ ugrāya namaḥ |

Om̐ vīrāya namaḥ |

Om̐ muktināthāya namaḥ |

Om̐ jalandharaputraghnāya namaḥ |

Om̐ adharmaśatrurūpāya namaḥ |

Om̐ dundubhimardanāya namaḥ || 880 ||

 

Om̐ ajātaśatrave namaḥ |

Om̐ brahmaśiraśchetre namaḥ |

Om̐ kālakūṭaviṣādine namaḥ |

Om̐ jitaśatrave namaḥ |

Om̐ guhyāya namaḥ |

Om̐ jagatsaṃhārakāya namaḥ |

Om̐ ekādaśasvarūpāya namaḥ |

Om̐ vahnimūrtaye namaḥ |

Om̐ tīrthanāthāya namaḥ |

Om̐ aghorabhadrāya namaḥ |

Om̐ atikrūrāya namaḥ |

Om̐ rudrakopasamudbhūtāya namaḥ |

Om̐ sarparājanivītāya namaḥ |

Om̐ jvalannetrāya namaḥ |

Om̐ bhramitābharaṇāya namaḥ |

Om̐ triśūlāyudhadhāriṇe namaḥ |

Om̐ śatrupratāpanidhanāya namaḥ |

Om̐ dhanādhyakṣāya namaḥ |

Om̐ śaśiśekharāya namaḥ |

Om̐ harikeśavapurdharāya namaḥ || 900 ||

 

Om̐ jaṭāmakuṭadhāriṇe namaḥ |

Om̐ dakṣayaj˝avināśakāya namaḥ |

Om̐ ūrjasvalāya namaḥ |

Om̐ nīlaśikhaṇḍine namaḥ |

Om̐ naṭanapriyāya namaḥ |

Om̐ nīlajvālojjalanāya namaḥ |

Om̐ dhanvinetrāya namaḥ |

Om̐ jyeṣṭhāya namaḥ |

Om̐ mukhaghnāya namaḥ | makhaghnāya

Om̐ aridarpaghnāya namaḥ |

Om̐ ātmayonaye namaḥ |

Om̐ kālabhakṣakāya namaḥ |

Om̐ gambhīrāya namaḥ |

Om̐ kalaṅkarahitāya namaḥ |

Om̐ jvalannetrāya namaḥ |

Om̐ śarabharūpāya namaḥ |

Om̐ kālakaṇṭhāya namaḥ |

Om̐ bhūtarūpadhṛte namaḥ |

Om̐ parokṣavaradāya namaḥ |

Om̐ kalisaṃhārakṛte namaḥ || 920 ||

 

Om̐ ādibhīmāya namaḥ |

Om̐ gaṇapālakāya namaḥ |

Om̐ bhogyāya namaḥ |

Om̐ bhogadātre namaḥ |

Om̐ dhūrjaṭāya namaḥ |

Om̐ kheṭadhāriṇe namaḥ |

Om̐ vijayātmane namaḥ |

Om̐ jayapradāya namaḥ |

Om̐ bhīmarūpāya namaḥ |

Om̐ nīlakaṇṭhāya namaḥ |

Om̐ nirāmayāya namaḥ |

Om̐ bhujaṅgabhūṣaṇāya namaḥ |

Om̐ gahanāya namaḥ |

Om̐ dāmabhūṣaṇāya namaḥ |

Om̐ ṭaṅkahastāya namaḥ |

Om̐ śaracāpadharāya namaḥ |

Om̐ prāṇadāya namaḥ |

Om̐ mṛgāsanāya namaḥ |

Om̐ mahāvaśyāya namaḥ |

Om̐ mahāsatyarūpiṇe namaḥ || 940 ||

 

Om̐ mahākṣāmāntakāya namaḥ |

Om̐ viśālamūrtaye namaḥ |

Om̐ mohakāya namaḥ |

Om̐ jāḍyakāriṇe namaḥ | jṛmbhakāriṇe

Om̐ divivāsine namaḥ |

Om̐ rudrarūpāya namaḥ |

Om̐ sarasāya namaḥ |

Om̐ duḥsvapnanāśanāya namaḥ |

Om̐ vajradaṃṣṭrāya namaḥ |

Om̐ vakradantāya namaḥ |

Om̐ sudāntāya namaḥ |

Om̐ jaṭādharāya namaḥ |

Om̐ saumyāya namaḥ |

Om̐ bhūtabhāvanāya namaḥ |

Om̐ dāridryanāśanāya namaḥ |

Om̐ asurakulanāśanāya namaḥ |

Om̐ māraghnāya namaḥ |

Om̐ kailāsavāsine namaḥ |

Om̐ kṣemakṣetrāya namaḥ |

Om̐ bindūttamāya namaḥ || 960 ||

 

Om̐ ādikapālāya namaḥ |

Om̐ bṛhallocanāya namaḥ |

Om̐ bhasmadhṛte namaḥ |

Om̐ vīrabhadrāya namaḥ |

Om̐ viṣaharāya namaḥ |

Om̐ īśānavaktrāya namaḥ |

Om̐ kāraṇamūrtaye namaḥ |

Om̐ mahābhūtāya namaḥ |

Om̐ mahāḍambhāya namaḥ |

Om̐ rudrāya namaḥ |

Om̐ unmattāya namaḥ |

Om̐ tretāsārāya namaḥ |

Om̐ huṅkārakāya namaḥ |

Om̐ acintyāya namaḥ |

Om̐ brahmaṇe namaḥ |

Om̐ kiṅkiṇīdhṛte namaḥ |

Om̐ ghātukāya namaḥ |

Om̐ vīṇāpa˝camaniḥsvanine namaḥ |

Om̐ śyāmanibhāya namaḥ |

Om̐ aṭṭahāsāya namaḥ || 980 ||

 

Om̐ raktavarṇāya namaḥ |

Om̐ ugrāya namaḥ |

Om̐ aṅgadhṛte namaḥ |

Om̐ ādhārāya namaḥ |

Om̐ śatrumathanāya namaḥ |

Om̐ vāmapādapuraḥsthitāya namaḥ |

Om̐ pūrvaphalgunīnakṣatravāsine namaḥ |

Om̐ asurayuddhakolāhalāya namaḥ |

Om̐ sūryamaṇḍalamadhyagāya namaḥ |

Om̐ candramaṇḍalamadhyagāya namaḥ |

Om̐ cāruhāsāya namaḥ |

Om̐ tejaḥsvarūpāya namaḥ |

Om̐ tejomūrtaye namaḥ |

Om̐ bhasmarūpatripuṇḍrāya namaḥ |

Om̐ bhayāvahāya namaḥ |

Om̐ sahasrākṣāya namaḥ |

Om̐ sahasrabāhave namaḥ |

Om̐ sahasranayanārcitāya namaḥ |

Om̐ kundamūleśvarāya namaḥ |

Om̐ aghoramūrtaye namaḥ || 1000 ||

 

 


 

     Bookmark and Share

 

 

Creative Commons License

Precedente Home Successiva

AGHORI BREVE STORIA GRANDE MADRE SADHANA CHAKRA AYURVEDA CORSO DI YOGA EVENTI GALLERIA SITI CONSIGLIATI CONTATTACI GUESTBOOK SITE MAP PDF IN ITA

Privacy Policy