Devi Khadgamala Stotram

 

 

 

Traduzione  -  pdf

 

 

Sanscrito

 

श्री देवी प्रार्थन

 

ह्रींकारासनगर्भितानलशिखां सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं

सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलाम्

वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां

त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्

 

ॐ अस्य श्री शुद्धशक्तिमालामहामन्त्रस्य, उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायी वरुणादित्य ऋषयः देवी गायत्री छन्दः सात्विक ककारभट्टारकपीठस्थित कामेश्वराङ्कनिलया महाकामेश्वरी श्री ललिता भट्टारिका देवता, ऐं बीजं क्लीं शक्तिः, सौः कीलकं मम खड्गसिद्ध्यर्थे सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः  

 

मूलमन्त्रेण षडङ्गन्यासं कुर्यात्

 

कर न्यासं

 

ऐं अङ्गुष्ठभ्यम् नमः

क्लीं थर्जन्ईभ्यम् नमः

सौः मध्यमभ्यम् नमः

सौः अन्आमिक्आभ्यम् नमः

क्लीं कनिष्ठ्आकभ्यम् नमः

ऐं कर थल कर पृष्ठभ्यम् नमः

 

अङ्ग न्यासं

 

ऐं हृदयय नमः

क्लीं श्इरसे स्वह

सौः श्इख्आययै वौस्हत्

सौः कवछय ह्ऊम्

क्लीं नेत्र त्रयय वौस्हत्

ऐं अस्त्रय फत्

भ्ऊर् भुव सुव इति दिग् बन्ध

 

 

ध्यानम्

आरक्ताभान्त्रिणेत्रामरुणिमवसनां रत्नताटङ्करम्याम्

हस्ताम्भोजैस्सपाशाङ्कुशमदनधनुस्सायकैर्विस्फुरन्तीम्

आपीनोत्तुङ्गवक्षोरुहकलशलुठत्तारहारोज्ज्वलाङ्गीं

ध्यायेदम्भोरुहस्थामरुणिमवसनामीश्वरीमीश्वराणाम्

 

लमित्यादिपञ्च पूजाम् कुर्यात्, यथाशक्ति मूलमन्त्रम् जपेत्

 

लं पृथिवीतत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै गन्धं परिकल्पयामि नमः

हं आकाशतत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै पुष्पं परिकल्पयामि नमः

यं वायुतत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै धूपं परिकल्पयामि नमः

रं तेजस्तत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै दीपं परिकल्पयामि नमः

वं अमृततत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि नमः

सं सर्वतत्त्वात्मिकायै श्री ललितात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै ताम्बूलादिसर्वोपचारान् परिकल्पयामि नमः

 

श्री देवी सम्बोधनं

ऐं ह्रीं श्रीम् ऐं क्लीं सौः नमस्त्रिपुरसुन्दरी,

 

न्यासाङ्गदेवताः

हृदयदेवी, शिरोदेवी, शिखादेवी, कवचदेवी, नेत्रदेवी, अस्त्रदेवी,

 

तिथिनित्यादेवताः

कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ने, भेरुण्डे, वह्निवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुलसुन्दरी, नित्ये, नीलपताके, विजये, सर्वमङ्गले, ज्वालामालिनी, चित्रे, महानित्ये,

 

दिव्यौघगुरवः

परमेश्वरपरमेश्वरी, मित्रेशमयी, षष्ठीशमयि, उड्डीशमयी, चर्यानाथमयी, लोपामुद्रमयी, अगस्त्यमयी,

 

सिद्धौघगुरवः

कालतापशमयी, धर्माचार्यमयी, मुक्तकेशीश्वरमयी, दीपकलानाथमयी,

 

मानवौघगुरवः

विष्णुदेवमयी, प्रभाकरदेवमयी, तेजोदेवमयी, मनोजदेवमयि, कल्याणदेवमयी, वासुदेवमयी, रत्नदेवमयी, श्रीरामानन्दमयी,

 

श्रीचक्र प्रथमावरणदेवताः

अणिमासिद्धे, लघिमासिद्धे, गरिमासिद्धे, महिमासिद्धे, ईशित्वसिद्धे, वशित्वसिद्धे, प्राकाम्यसिद्धे, भुक्तिसिद्धे, इच्छासिद्धे, प्राप्तिसिद्धे, सर्वकामसिद्धे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारि, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डे, महालक्ष्मी, सर्वसङ्क्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहाङ्कुशे, सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखण्डे, त्रैलोक्यमोहन चक्रस्वामिनी, प्रकटयोगिनी,

 

श्रीचक्र द्वितीयावरणदेवताः

कामाकर्षिणी, बुद्ध्याकर्षिणी, अहङ्काराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गन्धाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, शरीराकर्षिणी, सर्वाशापरिपूरक चक्रस्वामिनी, गुप्तयोगिनी,

 

श्रीचक्र तृतीयावरणदेवताः

अनङ्गकुसुमे, अनङ्गमेखले, अनङ्गमदने, अनङ्गमदनातुरे, अनङ्गरेखे, अनङ्गवेगिनी, अनङ्गाङ्कुशे, अनङ्गमालिनी, सर्वसङ्क्षोभणचक्रस्वामिनी, गुप्ततरयोगिनी,

 

श्रीचक्र चतुर्थावरणदेवताः

सर्वसङ्क्षोभिणी, सर्वविद्राविनी, सर्वाकर्षिणी, सर्वह्लादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजृम्भिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वरञ्जनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिके, सर्वसम्पत्तिपूरिणी, सर्वमन्त्रमयी, सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी, सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिनी, सम्प्रदाययोगिनी,

 

श्रीचक्र पञ्चमावरणदेवताः

सर्वसिद्धिप्रदे, सर्वसम्पत्प्रदे, सर्वप्रियङ्करी, सर्वमङ्गलकारिणी, सर्वकामप्रदे, सर्वदुःखविमोचनी, सर्वमृत्युप्रशमनि, सर्वविघ्ननिवारिणी, सर्वाङ्गसुन्दरी, सर्वसौभाग्यदायिनी, सर्वार्थसाधक चक्रस्वामिनी, कुलोत्तीर्णयोगिनी,

 

श्रीचक्र षष्टावरणदेवताः

सर्वज्ञे, सर्वशक्ते, सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपे, सर्वपापहरे, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षास्वरूपिणी, सर्वेप्सितफलप्रदे, सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी, निगर्भयोगिनी,

 

श्रीचक्र सप्तमावरणदेवताः

वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनि, सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी, रहस्ययोगिनी,

 

श्रीचक्र अष्टमावरणदेवताः

बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अङ्कुशिनी, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमालिनी, सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी, अतिरहस्ययोगिनी,

 

श्रीचक्र नवमावरणदेवताः

श्री श्री महाभट्टारिके, सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनी, परापररहस्ययोगिनी,

 

नवचक्रेश्वरी नामानि

त्रिपुरे, त्रिपुरेशी, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुराश्रीः, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरसिद्धे, त्रिपुराम्बा, महात्रिपुरसुन्दरी,

 

श्रीदेवी विशेषणानि नमस्कारनवाक्षरीच

महामहेश्वरी, महामहाराज्ञी, महामहाशक्ते, महामहागुप्ते, महामहाज्ञप्ते, महामहानन्दे, महामहास्कन्धे, महामहाशये, महामहा श्रीचक्रनगरसाम्राज्ञी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमः

 

फलश्रुतिः

एषा विद्या महासिद्धिदायिनी स्मृतिमात्रतः

अग्निवातमहाक्षोभे राजाराष्ट्रस्यविप्लवे

 

लुण्ठने तस्करभये सङ्ग्रामे सलिलप्लवे

समुद्रयानविक्षोभे भूतप्रेतादिके भये

 

अपस्मारज्वरव्याधिमृत्युक्षामादिजेभये

शाकिनी पूतनायक्षरक्षःकूष्माण्डजे भये

 

मित्रभेदे ग्रहभये व्यसनेष्वाभिचारिके

अन्येष्वपि दोषेषु मालामन्त्रं स्मरेन्नरः

 

तादृशं खड्गमाप्नोति येन हस्तस्थितेनवै

अष्टादशमहाद्वीपसम्राड्भोक्ताभविष्यति

 

सर्वोपद्रवनिर्मुक्तस्साक्षाच्छिवमयोभवेत्

आपत्काले नित्यपूजां विस्तारात्कर्तुमारभेत्

 

एकवारं जपध्यानम् सर्वपूजाफलं लभेत्

नवावरणदेवीनां ललिताया महौजनः

 

एकत्र गणनारूपो वेदवेदाङ्गगोचरः

सर्वागमरहस्यार्थः स्मरणात्पापनाशिनी

 

ललितायामहेशान्या माला विद्या महीयसी

नरवश्यं नरेन्द्राणां वश्यं नारीवशङ्करम्

 

अणिमादिगुणैश्वर्यं रञ्जनं पापभञ्जनम्

तत्तदावरणस्थायि देवताबृन्दमन्त्रकम्

 

मालामन्त्रं परं गुह्यं परं धाम प्रकीर्तितम्

शक्तिमाला पञ्चधास्याच्छिवमाला तादृशी

 

तस्माद्गोप्यतराद्गोप्यं रहस्यं भुक्तिमुक्तिदम्

 

इति श्री वामकेश्वरतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे देवीखड्गमालास्तोत्ररत्नं समाप्तम्

 

 

Devi Khadgamala Stotram

 

 

Khadga significa spada, Mala significa ghirlanda, Stotram significa inno di lode. Quindi il Khadgamala Stotram è un inno alla Grande Madre, che elargisce una ghirlanda di spade su coloro che lo recitano, simbolo dell’energia che ci permette di trascendere l'attaccamento ed elevarci sul piano spirituale.

In questo straordinario Khadgamala Stotra sono nominate una per una tutte le Devi dello Shri Yantra (o Shri Chakra), cioè la mistica rappresentazione geometrica della Dea suprema. Questo stotra accompagna passo per passo il devoto al culto della Devi nello Shri Yantra ed è considerato come la più alta forma di culto alla Devi.

Lo Yantra è costituito da una serie di nove triangoli sovrapposti intorno a un piccolo punto centrale, Bindu, formando 43 proiezioni triangolari. Attorno al diagramma centrale ci sono un primo loto con 8 petali ed un secondo con 16 petali racchiusi in tre cerchi ed in un recinto quadrato (bhupur) di tre linee con quattro entrate sui quattro lati. Il Bindu al centro rappresenta l'unione cosmica di Shiva e Shakti e contiene la potenzialità dell'universo dentro di sé. È l’universo prima del Big Bang. Tutte le altre parti del diagramma rappresentano il cosmo evolutosi dal Bindu, espandendosi per Tripura Sundari o potere cosmico creativo. La divinità che presiede lo Shri Yantra è appunto Maha Tripura Sundari, la Grande Madre.

Lo Shri Yantra è la rappresentazione a due dimensioni del Sacro Monte Meru, centro dell’universo nella cosmologia induista, jainista e buddista. Ci sono nove chakra nello Shri Yantra. Questi nove livelli hanno ciascuno una forma distinta, un nome distinto e sono associati ad una serie di incarnazioni o aspetti della Madre Suprema. Ogni livello è uno dei circoli di triangoli o di petali di loto, con la piazza più esterna che rappresenta il livello del suolo ed il bindu nel suo centro è il picco della montagna. Essi sono:

 1. Trailokya Mohan o Bhupur, un quadrato di tre linee con quattro portali

 2. Sarvasa Paripurak, un loto a sedici petali, che esaudisce tutti i desideri

 3. Sarva Sankshobahana, un loto a otto petali, che agita tutto

 4. Sarva Saubhagyadayaka, composti di quattordici piccoli triangoli, che dona buon auspicio a tutti

 5. Sarvartha Sadhaka, composti di dieci piccoli triangoli, che realizza tutti i sensi

 6. Sarva Rakshakara, composti di dieci piccoli triangoli, che dà tutte le protezioni

 7. Sarva Rogahara, composti di otto piccoli triangoli, che rimuove tutte le malattie;

 8. Sarva Siddhiprada, composti da 1 piccolo triangolo, che dona tutte le realizzazioni

 9. Sarva Anandamay, composto da un punto o Bindu, che è pieno di beatitudine per tutti

 

 

śrī devī prārthana

 

hrīṃkārāsanagarbhitānalaśikhāṃ sauḥ klīṃ kalāṃ bibhratīṃ

sauvarṇāmbaradhāriṇīṃ varasudhādhautāṃ trinetrojjvalām

vande pustakapāśamaṅkuśadharāṃ sragbhūṣitāmujjvalāṃ

tvāṃ gaurīṃ tripurāṃ parātparakalāṃ śrīcakrasañcāriṇīm

 

om asya śrī śuddhaśaktimālāmahāmantrasya, upasthendriyādhiṣṭhāyī varuṇāditya ṛṣayaḥ devī gāyatrī chandaḥ sātvika kakārabhaṭṭārakapīṭhasthita kāmeśvarāṅkanilayā mahākāmeśvarī śrī lalitā bhaṭṭārikā devatā, aiṃ bījaṃ klīṃ śaktiḥ, sauḥ kīlakaṃ mama khaḍgasiddhyarthe sarvābhīṣṭasiddhyarthe jape viniyogaḥ

 

Per la pura ghirlanda di preghiere alla Dea Shakti, che dovrebbe essere adorata da tutti gli organi di senso, il Saggio è il Sole nascente, il metro è Gayatri (24 sillabe) e la Dea presiedente è Mahakameshvari, che esiste nel tranquillo Kameshvara che è seduto sul trono di Kakara Bhattaraka, la radice è Aim, la potenza è Kleem, Souh è il perno, ed è cantato a favore della Dea e per ottenere la sua spada.

 

 

mūlamantreṇa ṣaḍaṅganyāsaṃ kuryāt

 

Ora si devono eseguire i seguenti Nyasa (richiamare la presenza della divinità all'interno del corpo):

 

kara nyāsaṃ

 

Rituale della mano

 

aiṃ aṅguṣṭhabhyam namaḥ

klīṃ tharjanībhyam namaḥ

sauḥ madhyamabhyam namaḥ

sauḥ anāmikābhyam namaḥ

klīṃ kaniṣṭhākabhyam namaḥ

aiṃ kara thala kara pṛṣṭhabhyam namaḥ

 

Aim saluti dal pollice

Klim saluti dal dito indice

Sauh saluti dal dito medio

Sauh saluti dall’anulare

Klim saluti dal mignolo

Aim saluti dal palmo e dal dorso della mano

 

 

aga nyāsaṃ

 

Rituale delle parti del corpo

 

aiṃ hṛdayaya namaḥ

klīṃ śirase svaha

sauḥ śikhāyayai vashat

sauḥ kavachaya hūm

klīṃ netra trayaya vaushat

aiṃ astraya phat

bhūr bhuva suva om iti dig bandha

 

Aim saluti dal cuore

Klim saluti dalla testa

Sauh saluti dai capelli

Sauh saluti all’armatura

Klim saluti ai tre occhi

Aim saluti alla freccia

Saluti a tutte le direzioni.

 

dhyānam

 

(Meditazione)

 

āraktābhāntriṇetrāmaruṇimavasanāṃ ratnatāṭaṅkaramyām

hastāmbhojaissapāśāṅkuśamadanadhanussāyakairvisphurantīm

āpīnottuṅgavakṣoruhakalaśaluṭhattārahārojjvalāṅgīṃ

dhyāyedambhoruhasthāmaruṇimavasanāmīśvarīmīśvarāṇām

 

Medito sulla Dea dalle mani di loto, che è rossa di colore, che è la Dea del Signore Shiva, che è intrisa di sangue, che ha tre occhi, che è del colore del sole nascente, che è affascinante con cavigliere tempestate di gioielli e che tiene nella sue mani, il loto, la corda, il pungolo e che ha l'arco e le frecce del Dio dell'amore, che splende con la ghirlanda di gemme che sono come le stelle e che è indossata sopra il grande seno.

 

 

lamityādipañca pūjām kuryāt, yathāśakti mūlamantram japet

 

Fare i cinque tipi di culto con Lam ecc. Recita il mantra radice secondo la tue capacità.

 

 

laṃ – pṛthivītattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai gandhaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

haṃ – ākāśatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai puṣpaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

yaṃ – vāyutattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dhūpaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

raṃ – tejastattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dīpaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

vaṃ – amṛtatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai amṛtanaivedyaṃ parikalpayāmi – namaḥ

 

saṃ – sarvatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai tāmbūlādisarvopacārān parikalpayāmi – namaḥ

 

Lam all'anima della terra, offro pasta di sandalo insieme ad altre cose buone.

 

Ham all'anima dell’etere, offro il fiore del controllo dei miei sensi.

 

Yam all'anima dell'aria, offro l'incenso dell’abbandono celeste

 

Ram all'anima del fuoco, offro la luce che è la forma di mezzaluna divina.

 

Vam per l'anima immortale del sangue, offro il nettare della gioia che è il potere di Shiva, così come la fine del nettare come Shiva.

 

Sam per l'anima di tutto ciò che ha la forma unita con la mente, eseguo il culto della canfora.

 

 

śrī devī sambodhanaṃ (1)

om aiṃ hrīṃ śrīm aiṃ klīṃ sauḥ om namastripurasundarī,

 

Om Aim Hrim Shrim Aim Klim Sauh Om saluti a Tripura Sundari.

 

 

nyāsāṅgadevatāḥ (6)

hṛdayadevī, śirodevī, śikhādevī, kavacadevī, netradevī, astradevī,

 

 1. Hridaya Devi - Dea del cuore

 2. Shiro Devi – Dea della testa

 3. Shikha Devi - Dea dei capelli

 4. Kavacha Devi - Dea che per noi è come un'armatura

 5. Netra Devi - Dea che ci dà la vista

 6. Astra Devi - Dea che, come una freccia, ci porta al nostro obiettivo

 

 

tithinityādevatāḥ (16)

kāmeśvarī, bhagamālinī, nityaklinne, bheruṇḍe, vahnivāsinī, mahāvajreśvarī, śivadūtī, tvarite, kulasundarī, nitye, nīlapatāke, vijaye, sarvamaṅgale, jvālāmālinī, citre, mahānitye,

 

 

 

 1. Kameshvari - Dea della passione

 2. Bhagamalini - Dea che indossa il Sole come ghirlanda

 3. Nityaklinne Dea che è sempre bagnata con misericordia

 4. Bherunde - Dea, che ha una forma spaventosa

 5. Vahnivasini - Dea che vive nel fuoco

 6. Maha Vajreshvari - Dea, che è come un diamante

 7. Shiva dhooti - Dea che ha inviato Shiva come emissario

 8. Tvarite - Dea che ha fretta

 9. Kula Sundari - Dea che è la più bella del suo clan

 10. Nitye - Dea che è eterna

 11. Nilapatake - Dea che ha una bandiera blu

 12. Vijaye - Dea che è vittoriosa

 13. Sarvamangale - Dea che è completamente di buon auspicio

 14. Jvala Malini – Dea le cui ghirlande brillano come la fiamma

 15. Chitre - Dea che è luminosa

 16. Maha Nitye - Dea che è per sempre e sempre grande

 

divyaughaguravaḥ (7)

parameśvaraparameśvarī, ṣaṣṭhīśamayi, mitreśamayī, uḍḍīśamayī, caryānāthamayī, lopāmudramayī, agastyamayī,

 

 1. Parameshvara Parameshvari - La divina Dea del divino Signore

 2. Mitreshamayi - Dea dell’amicizia

 3. Shashthishamayi - Dea che pervade nel Signore Subramanya

 4. Uddishamayi - Dea che pervade nella luna

 5. Charyanadhamayi - Dea che pervade nei rituali corretti

 6. Lopamudramayi - Dea che pervade nel Lopa Mudra

 7. Agastyamayi - Dea che pervade nel saggio Agastya

 

siddhaughaguravaḥ (4)

kālatāpaśamayī, dharmācāryamayī, muktakeśīśvaramayī, dīpakalānāthamayī,

 

 1. Kalatapashamayi - Dea che pervade la penitenza epoca su epoca

 2. Dharmacharyamayi - Dea che pervade i maestri del Dharma

 3. Muktakeshishvaramayi - Dea i cui capelli cadono liberamente

 4. Dipakalanathamayi - Dea che è come la fiamma di una lampada

 

mānavaughaguravaḥ (8)

viṣṇudevamayī, prabhākaradevamayī, tejodevamayī, manojadevamayi, kalyāṇadevamayī, vāsudevamayī, ratnadevamayī, śrīrāmānandamayī,

 

 1. Vishnudevamayi - Dea che pervade il Dio Vishnu

 2. Prabhakaradevamayi - Dea che pervade il Dio Sole

 3. Tejodevamayi - Dea spendente

 4. Manojadevamayi - Dea che pervade il Dio del desiderio

 5. Kalyanadevamayi - Dea che pervade il Dio del buon auspicio

 6. Vasudevamayi - Dea che pervade il Signore Krishna

 7. Ratnadevamayi - Dea che pervade il Dio delle gemme

 8. Shriramanandamayi - Dea che pervade la gioia di Rama

 

Questi sono anche i nomi dei Santi che hanno adorato la Madre Divina e che quindi hanno raggiunto la liberazione:

Vishnudeva (fine XI sec.), Prabhakaradeva (inizio del XII sec.), Tejodevamayi (inizio del XII sec.), Manojadeva (metà XII sec.), Kalyanadeva (tardo XII sec.), Vasudeva Mahamuni (inizio del XIII sec.), Ratnadeva (inizio del XIII sec.), Shri Ramananda (1400-1476).

 

Di seguito sono riportati le Dee dei nove involucri del Sri Chakra:

 

śrīcakra prathamāvaraṇadevatāḥ

aṇimāsiddhe, laghimāsiddhe, garimāsiddhe, mahimāsiddhe, īśitvasiddhe, vaśitvasiddhe, prākāmyasiddhe, bhuktisiddhe, icchāsiddhe, prāptisiddhe, sarvakāmasiddhe, brāhmī, māheśvarī, kaumāri, vaiṣṇavī, vārāhī, māhendrī, cāmuṇḍe, mahālakṣmī, sarvasaṅkṣobhiṇī, sarvavidrāviṇī, sarvākarṣiṇī, sarvavaśaṅkarī, sarvonmādinī, sarvamahāṅkuśe, sarvakhecarī, sarvabīje, sarvayone, sarvatrikhaṇḍe, trailokyamohana cakrasvāminī, prakaṭayoginī,

 

 

Il primo involucro.

 

 1. Animasiddhe - Dea che ha il potere di diventare invisibile

 2. Laghimasiddhe - Dea che ha il potere di far diventare leggero il corpo e volare

 3. Garimasiddhe - Dea che può rendere il suo corpo pesante

 4. Mahimasiddhe - Dea che ha la capacità di aumentare o diminuire la dimensione del corpo

 5. Ishitvasiddhe - Dea che ha il potere di controllare gli altri esseri

 6. Vashitvasiddhe - Dea che può soggiogare tutti

 7. Prakamyasiddhe - Dea che in grado di realizzare tutti i suoi desideri

 8. Bhukthisiddhe - Dea che ha il potere di mangiare tutto ciò che vuole

 9. Icchasiddhe - Dea che ha il potere di esaudire tutto ciò che vuole

 10. Prapthisiddhe - Dea che può raggiungere qualsiasi posto

 11. Sarvakamasiddhe - Dea che ci può far realizzare tutti i desideri

 12. Brahmi - Dea che è la potenza di Brahma

 13. Maheshvari - Dea che è la potenza di Shiva

 14. Kaumari - Dea che è la potenza di Lord Subramanya

 15. Vaishnavi - Dea che è la potenza di Vishnu

 16. Varahi - Dea che è la potenza del Signore Varaha

 17. Mahendri - Colei che è il potere di Devendra, Dio del cielo

 18. Chamunde - Colei che ha ucciso Chanda e Munda

 19. Mahalakshmi - Dea Lakshmi

 20. Sarvasamkshobini - Colei che scuote tutto

 21. Sarvavidravini - Colei che scioglie tutto

 22. Sarvakarshini - Colei che attira tutto

 23. Sarvavashankari - Colei che uccide tutto

 24. Sarvonmadini - Colei che fa impazzire tutti

 25. Sarvamahankushe - Lei che è per tutti il grande pungolo

 26. Sarvakhechari - Colei che viaggia come tutti gli uccelli del cielo

 27. Sarvabheeje - Colei che è il seme di ogni cosa

 28. Sarvayone - Colei che può generare qualsiasi cosa

 29. Sarvathrikhanda - Colei che è in tutte le tre parti della terra

 30. Trailokyamohana - Colei che in grado di attrarre tutti i tre mondi

 31. Chakrasvamini - Dea della Devendra

 32. Prakatayogini - Colei che è esperta di yoga

 

 

śrīcakra dvitīyāvaraṇadevatāḥ

kāmākarṣiṇī, buddhyākarṣiṇī, ahaṅkārākarṣiṇī, śabdākarṣiṇī, sparśākarṣiṇī, rūpākarṣiṇī, rasākarṣiṇī, gandhākarṣiṇī, cittākarṣiṇī, dhairyākarṣiṇī, smṛtyākarṣiṇī, nāmākarṣiṇī, bījākarṣiṇī, ātmākarṣiṇī, amṛtākarṣiṇī, śarīrākarṣiṇī, sarvāśāparipūraka cakrasvāminī, guptayoginī,

 

 

Il secondo involucro.

 

 1. Kamakarshini - Colei che attira la forza della passione

 2. Buddhyakarshini - Colei che è attratta dall'intelligenza

 3. Ahankarakarshini - Colei che è attratta dal potere dell'orgoglio

 4. Sabdakarshini - Colei che è attratta dal suono piacevole

 5. Sparshakarshini - Colei che è attirata dal buon tocco

 6. Roopakarshini - Colei che è attratta da una buona forma

 7. Rasakarshini - Colei che è attratta dal buon gusto

 8. Gandhakarshini - Colei che è attratta dal buon odore

 9. Chittakarshini - Colei che è attratta da una buona mente

 10. Dhairyakarshini - Colei che è attratta dal coraggio

 11. Smrityakarshini - Colei che è attratta dalla buona memoria

 12. Namakarshini - Colei che è attirata dal buon nome

 13. Bheejakarshini - Colei che è attratta dai mantra radice adeguate

 14. Atmakarshini - Colei che attira l'anima

 15. Amritakarshini - Colei che è attratto da Amrita, il nettare dell'immortalità

 16. Sarirakarshini - Colei che attrae il corpo, Sarvashaparipooraka chakrasvamini - La dea della ruota che soddisfa tutti i desideri, Guptayogini - Il praticante segreto dello Yoga

 

 

śrīcakra tṛtīyāvaraṇadevatāḥ

anaṅgakusume, anaṅgamekhale, anaṅgamadane, anaṅgamadanāture, anaṅgarekhe, anaṅgaveginī, anaṅgāṅkuśe, anaṅgamālinī, sarvasaṅkṣobhaṇacakrasvāminī, guptatarayoginī,

 

 

Il terzo involucro.

 

 1. Anangakusume - Il fiore dell'amore

 2. Anangamekhale - La cintura dell’amore

 3. Anangamadane - La Dea dell'amore

 4. Anangamadanature - Colei che è colpita da pene d'amore

 5. Anangarekhe - La linea d'amore

 6. Anangavegini - La velocità d'amore

 7. Anangankushe - Il pungolo dell'amore

 8. Anangamalini - Colei che porta la ghirlanda d'amore, Sarvasamkshobhanachakraswamini - La Dea della ruota che agita tutti, Guptatarayogini - Colei che pratica lo yoga segreto

 

 

śrīcakra caturthāvaraṇadevatāḥ

sarvasaṅkṣobhiṇī, sarvavidrāvinī, sarvākarṣiṇī, sarvahlādinī, sarvasammohinī, sarvastambhinī, sarvajṛmbhiṇī, sarvavaśaṅkarī, sarvarañjanī, sarvonmādinī, sarvārthasādhike, sarvasampattipūriṇī, sarvamantramayī, sarvadvandvakṣayaṅkarī, sarvasaubhāgyadāyaka cakrasvāminī, sampradāyayoginī,

 

 

Il quarto involucro.

 

 1. Sarvasamkshobini - Colei che agita tutto

 2. Sarvavidravini - Colei che fa liquida tutto

 3. Sarvaakarshini - Colei che attira tutto

 4. Sarvahladini - Colei che fa tutti felici

 5. Sarvasammohini - Colei che mette tutto in torpore

 6. Sarvastambhini - Colei che intorpidisce tutto

 7. Sarvajrimbhini - Colei che si espande tutto

 8. Sarvavashankari - Colei che fa tutto da sola

 9. Sarvaranjani - Colei che fa tutti felici

 10. Sarvonmadini - Colei che rende tutti pazzi per lei

 11. Sarvarthasadhike - Colei che concede a tutti i tipi di benessere

 12. Sarvasampattipurini - Colei che concede tutti i tipi di ricchezza

 13. Sarvamantramayi - Colei che è in tutti i mantra

 14. Sarvadvandvakshayankari - Colei che distrugge ogni dualità, Sarvasaubhagyadayaka Chakrasvamini - La dea della ruota che dà tutti i tipi di fortuna, Sampradayayogini - Colei che pratica lo yoga in modo tradizionale.

 

 

śrīcakra pañcamāvaraṇadevatāḥ

sarvasiddhiprade, sarvasampatprade, sarvapriyaṅkarī, sarvamaṅgalakāriṇī, sarvakāmaprade, sarvaduḥkhavimocanī, sarvamṛtyupraśamani, sarvavighnanivāriṇī, sarvāṅgasundarī, sarvasaubhāgyadāyinī, sarvārthasādhaka cakrasvāminī, kulottīrṇayoginī,

 

  

Il quinto involucro.

 

 1. Sarvasiddhiprade - Colei che concede tutti i poteri occulti

 2. Sarvasampatprade - Colei che dà tutti i tipi di ricchezze

 3. Sarvapriyankari - Colei che è cara a tutti

 4. Sarvamangalakarini - Colei che fa tutti gli atti di buon auspicio

 5. Sarvakamaprade - Colei che soddisfa tutti i desideri

 6. Sarvaduhkhavimochani - Colei che aiuta a sbarazzarsi di tutti i dolori

 7. Sarvamrityuprasamani - Colei che evita la morte

 8. Sarvavighnanivarini - Colei che rimuove tutti gli ostacoli

 9. Sarvangasundari - Colei che è bella dalla testa ai piedi

 10. Sarvasaubhagyadayini - Colei che dà tutti i tipi di fortuna, Sarvarthasadaka Chakrasvamini - La Dea della ruota che concede tutti gli oggetti di ricchezza, Kulottirnayogini - Colei che fa lo yoga che libera il clan

 

 

śrīcakra ṣaṣṭāvaraṇadevatāḥ

sarvajñe, sarvaśakte, sarvaiśvaryapradāyinī, sarvajñānamayī, sarvavyādhivināśinī, sarvādhārasvarūpe, sarvapāpahare, sarvānandamayī, sarvarakṣāsvarūpiṇī, sarvepsitaphalaprade, sarvarakṣākaracakrasvāminī, nigarbhayoginī,

 

 

Il sesto involucro.

 

 1. Sarvajñe - Colei che conosce tutto il sapere

 2. Sarvashakte - Colei che ha tutte le forze

 3. Sarvaishvaryapradayini - Colei che dà tutti i tipi di di ricchezza

 4. Sarvajñanamayi - Colei che ha tutti i tipi di saggezza spirituale

 5. Sarvavyadhivinasini - Colei che distrugge tutte le malattie

 6. Sarvadharasvaroope - Colei che ha una forma che è la base di tutto

 7. Sarvapapahare - Colei che distrugge tutti i peccati

 8. Sarvanandamayi - Colei che è piena di tutti i tipi di felicità

 9. Sarvarakshasvaroopini - Colei che ha una forma che protegge tutti

 10. Sarvepsitaphalaprade - Colei che dà tutti i risultati desiderati, Sarvarakshakarachakrasvamini - La Dea della ruota che protegge tutti, Nigarbhayogini - La yogini che protegge il bambino nel grembo materno

 

 

śrīcakra saptamāvaraṇadevatāḥ

vaśinī, kāmeśvarī, modinī, vimale, aruṇe, jayinī, sarveśvarī, kaulini, sarvarogaharacakrasvāminī, rahasyayoginī,

 

 

Il settimo involucro.
 

 1. Vashini - Colei che controlla

 2. Kameshvari - Colei che è la moglie di Kameswara (Shiva)

 3. Modini - Colei che è piena di gioia

 4. Vimale - Colei che è pura

 5. Arune - Colei che è del colore del sole che sorge

 6. Jayini - Colei che è vittoriosa

 7. Sarveshvari - Colei che è la Dea di tutti

 8. Kaulini - Colei che è nata in una famiglia nobile, Sarvarogaharachakrasvamini - La Dea della ruota che distrugge tutte le malattie, Rahasyayogini - Colei che fa yoga in segreto

 

 

śrīcakra aṣṭamāvaraṇadevatāḥ

bāṇinī, cāpinī, pāśinī, aṅkuśinī, mahākāmeśvarī, mahāvajreśvarī, mahābhagamālinī, sarvasiddhipradacakrasvāminī, atirahasyayoginī,

 

 

L'ottavo involucro.
 

 1. Banini - Colei che tiene una freccia

 2. Chapini - Colei che tiene l'arco

 3. Pasini - Colei che tiene la corda

 4. Ankushini - Colei che tiene il pungolo

 5. Mahakameshvari - Colei che è la consorte di Shiva

 6. Mahavajreshvari - Colei che è forte come un diamante

 7. Mahabhagamalini - Colei che porta la ghirlanda della prosperità

 8. Sarvasiddhipradachakrasvamini - La dea della ruota che dà origine a tutti i poteri occulti

 9. Atirahasyayogini - Colei che fa yoga in gran segreto

 

 

 

śrīcakra navamāvaraṇadevatāḥ

śrī śrī mahābhaṭṭārike, sarvānandamayacakrasvāminī, parāpararahasyayoginī,

 

 

Il nono involucro.
 

 1. Sri Sri Mahabhattarike - La regina suprema

 2. Sarvanandamayachakrasvamini - La dea della ruota di tutti i tipi di felicità

 3. Parapararahasyayogini - Colei che fa yoga in segreto assoluto

 

 

navacakreśvarī nāmāni

tripure, tripureśī, tripurasundarī, tripuravāsinī, tripurāśrīḥ, tripuramālinī, tripurasiddhe, tripurāmbā, mahātripurasundarī,

 

Le nove Dee che controllano i nove Chakra.

 

 1. Tripura - La moglie di Shiva o i tre stati di veglia, sogno e sonno profondo

 2. Tripureshi - La dea dei tre mondi (o stati)

 3. Tripurasundari - La più bella nei tre mondi (o stati)

 4. Tripuravasini - Colei che vive in tre mondi (o stati)

 5. Tripurashrih - Le ricchezze dei tre mondi (o stati)

 6. Tripuramalini - Colei che porta i tre mondi come ghirlanda

 7. Tripurasiddhe - Colei che può rendere poteri occulti possibile in tre mondi (o stati)

 8. Tripuramba - La madre nei tre mondi (o stati)

 9. Mahatripurasundari - La più grande bellezza dei tre mondi (o stati)

 

 

śrīdevī viśeṣaṇāni – namaskāranavākṣarīca

mahāmaheśvarī, mahāmahārājñī, mahāmahāśakte, mahāmahāgupte, mahāmahājñapte, mahāmahānande, mahāmahāskandhe, mahāmahāśaye, mahāmahā śrīcakranagarasāmrājñī, namaste namaste namaste namaḥ

 

 1. Mahamaheshvari - Il controllore cosmico, consorte del Signore Shiva

 2. Mahamaharajñi - La grande imperatrice

 3. Mahamahashakte - La grande potenza cosmica

 4. Mahamahagupte - Il grande segreto cosmico

 5. Mahamahajñapte - La grande memoria cosmica

 6. Mahamahaanande - La grande beatitudine cosmica

 7. Mahamahaskandhe - Il grande supporto

 8. Mahamahashaye - La Dea grande di processo di pensiero

 9. Mahamaha Srichakranagarasamrajñi - La grande sovrana trascendentale del Sri Chakra
   

Saluti, saluti, offro i miei saluti.

 

 

phalaśrutiḥ

 

Benefici della lettura

 

eṣā vidyā mahāsiddhidāyinī smṛtimātrataḥ

agnivātamahākṣobhe rājārāṣṭrasyaviplave

 

luṇṭhane taskarabhaye saṅgrāme salilaplave

samudrayānavikṣobhe bhūtapretādike bhaye

 

apasmārajvaravyādhimṛtyukṣāmādijebhaye

śākinī pūtanāyakṣarakṣaḥkūṣmāṇḍaje bhaye

 

mitrabhede grahabhaye vyasaneṣvābhicārike

anyeṣvapi ca doṣeṣu mālāmantraṃ smarennaraḥ

 

tādṛśaṃ khaḍgamāpnoti yena hastasthitenavai

aṣṭādaśamahādvīpasamrāḍbhoktābhaviṣyati

 

sarvopadravanirmuktassākṣācchivamayobhavet

āpatkāle nityapūjāṃ vistārātkartumārabhet

 

ekavāraṃ japadhyānam sarvapūjāphalaṃ labhet

navāvaraṇadevīnāṃ lalitāyā mahaujanaḥ

 

ekatra gaṇanārūpo vedavedāṅgagocaraḥ

sarvāgamarahasyārthaḥ smaraṇātpāpanāśinī

 

lalitāyāmaheśānyā mālā vidyā mahīyasī

naravaśyaṃ narendrāṇāṃ vaśyaṃ nārīvaśaṅkaram

 

aṇimādiguṇaiśvaryaṃ rañjanaṃ pāpabhañjanam

tattadāvaraṇasthāyi devatābṛndamantrakam

 

mālāmantraṃ paraṃ guhyaṃ paraṃ dhāma prakīrtitam

śaktimālā pañcadhāsyācchivamālā ca tādṛśī

 

tasmādgopyatarādgopyaṃ rahasyaṃ bhuktimuktidam

 

iti śrī vāmakeśvaratantre umāmaheśvarasaṃvāde devīkhaḍgamālāstotraratnaṃ samāptam

 

 

Sanscrito  -  pdf

 

 


 

     Bookmark and Share

 

 

Creative Commons License

Precedente Home Successiva

AGHORI BREVE STORIA GRANDE MADRE SADHANA CHAKRA AYURVEDA CORSO DI YOGA EVENTI GALLERIA SITI CONSIGLIATI CONTATTACI GUESTBOOK SITE MAP PDF IN ITA

Privacy Policy