SITEMAP

                                                 

 

ITALIANO

HOME

 

AGHORI

BREVE STORIA

I 24 GURU DI DATTATREYA

GRANDE MADRE

SHRI VIDYA

NAVARATRI

GUHYAKALI

MAHAVIDYA

SHAKTI PEETH

MATRIKA

MANOHAR DAS

KRISHNA DAS

GOVINDA DAS

RADHIKA DAS

SARASVATI DEVI

 

SADHANA

YANTRA

MANTRA

     Panchakshari Mantra

     Aghori Mantra

     Sharbar Mantra

TANTRA

   Ucchishta Ganapati

     Meditazioni

MUDRA

PUJA

    L'erba Dharba

HAVAN

   Agni Vidhi

   Chandi Homam

INNI E STOTRAM

AARTI E BHAJAN

FESTIVITA' HINDU

MITOLOGIA

   YAKSHA PRASNA

GLOSSARIO

 

CHAKRA

MULADHARA

SWADHISTHANA

MANIPURA

ANAHATA

VISHUDDHA

AJ—A

SAHASRARA

 

AYURVEDA

I TRE DOSHA

DIETA

AROMATERAPIA

 

CORSO DI YOGA

LEZIONE 1

LEZIONE 2

LEZIONE 3

LEZIONE 4

LEZIONE 5

LEZIONE 6

LEZIONE 7

LEZIONE 8

LEZIONE 9

LEZIONE 10

LEZIONE 11

PROGRAMMI

 

EVENTI

GALLERIA

LINKS

CONTATTACI

GUESTBOOK

BANNATO DA FB

 

LIBRI SACRI

AVADHUT GITA

ASHTAVAKRA GITA

TRIPURA RAHASYA

DEVI MAHATMYA

HIMN TO KALI (ENG)

DEVI GITA (ENG)

KUNDALINI (ENG)

MAHANIRVANA TANTRA

VIJ—ANA BHAIRAVA TANTRA

SHAKTI AND SHAKTA (ENG)

THE SERPENT POWER.PDF

INT. TO TANTRA SASTRA.PDF

VARNAMALA PDF

MAHAMAYA PDF

SARADA-TILAK TANTRA PDF

NASADIYA SUKTA

NIRVANA SHATKAM

SHIVA SUTRA

SPANDAKARIKA

TANTRALOKA

VIVEKA CHUDAMANI

YOGA SUTRA DI PATANJALI

GHERANDA SAMHITA.PDF

HATHA YOGA PRADIPIKA.PDF

SHIVA SAMHITA.PDF

MAHAKALA SAMHITA PDF

YONI TANTRA

GUPTA SADHANA TANTRA

AKULAVIRA TANTRA

SRIMAD DEVI BHAGAVATAM.PDF

 

 

ENGLISH

 

AGHORI

HISTORY

24 GURU OF DATTATREYA

GREAT MOTHER

SHRI VIDYA

NAVARATRI

GUHYAKALI

MAHAVIDYA

SHAKTI PEETHAS

MATRIKAS

MANOHAR DAS

KRISHNA DAS

GOVINDA DAS

RADHIKA DAS

SARASVATI DEVI

 

SADHANA

YANTRA

MANTRA

     Panchakshari Mantra

     Aghori Mantra

     Sharbar Mantra

TANTRA

    Ucchishta Ganapati

     Meditations

MUDRA

PUJA

    Dharba Grass

HAVAN

    Agni Vidhi

   Chandi Homam

HYMNS & STOTRAM

AARTI E BHAJAN

HINDU FESTIVITIES

MYTHOLOGY

   YAKSHA PRASNA

 

CHAKRA

MULADHARA

SWADHISTHANA

MANIPURA

ANAHATA

VISHUDDHA

AJ—A

SAHASRARA

 

AYURVEDA

 

YOGA COURSE

LESSON 1

LESSON 2

LESSON 3

LESSON 4

LESSON 5

LESSON 6

LESSON 7

LESSON 8

LESSON 9

LESSON 10

LESSON 11

PROGRAMS

 

GALLERY

LINKS

CONTACT US

GUESTBOOK

 

SACRED BOOKS

AVADHUT GITA

ASHTAVAKRA GITA

TRIPURA RAHASYA

DEVI MAHATMYA

HIMN TO KALI

DEVI GITA

KUNDALINI

MAHANIRVANA TANTRA

VIJ—ANA BHAIRAVA TANTRA

SHAKTI AND SHAKTA (ENG)

THE SERPENT POWER.PDF

INT. TO TANTRA SASTRA.PDF

VARNAMALA PDF

MAHAMAYA PDF

SARADA-TILAK TANTRA PDF

NASADIYA SUKTA

NIRVANA SHATKAM

SHIVA SUTRA

SPANDAKARIKA

TANTRALOKA

YOGA SUTRA OF PATANJALI

GHERANDA SAMHITA.PDF

HATHA YOGA PRADIPIKA.PDF

SHIVA SAMHITA.PDF

MAHAKALA SAMHITA PDF

YONI TANTRA

GUPTA SADHANA TANTRA

AKULAVIRA TANTRA

SRIMAD DEVI BHAGAVATAM.PDF